3
Nebíčko v papuľke Dedina roka 2015
JankoHrasko.sk • slovenský folklór • rádio • televízia
Podujatia  >  Vzdelávací cyklus
Vzdelávací  cyklus

Ohodnoť článok hráškami


(0/10 hráškov, hlasovali 0 )

Janko Hraško (jankohrasko)

jankohrasko Niektoré články pre Vás zverejňuje, ale aj ľudové pesničky z archívu rádia a rozprávky pre Vás vyberá a hrá náš najmilší redaktor a moderátor Janko Hraško ;).

Vzdelávací cyklus

07. 11. 2014
Dolný Kubín, V priestoroch Oravského kultúrneho strediska.

Dátum zverejnenia: 23. 10. 2014

Oravské kultúrne stredisko v Dolnom  Kubíne  v zriaďovateľskej  pôsobnosti Žilinského  samosprávneho  kraja  otvára  v novembri  2014 piaty  ročník  akreditovaného teoreticko-praktického  kurzu  s n  názvom  HUDOBNÁ  A TANEČNÁ  FOLKLORISTIKA

Na základe potvrdenia o akreditácii Ministerstva školstva SR  tak stredisko  ponúka možnosť zvýšenia  kvalifikácie  a získania  nových poznatkov  a praktických  zručností  pre  všetkých záujemcov  o prácu  vo  folklórnych  kolektívoch  ale  aj  pre  ostatných,  ktorých  zaujala tradičná ľudová kultúra.

Program

Vzdelávací  cyklus  sa  bude  realizovať  formou  2-dňových  sústredení  v rozsahu  108 vyučovacích  hodín.  Od  novembra  2014  do  júla  2015 sa  uskutoční  9  stretnutí.  Ich obsahom    budú  teoretické  multimediálne  prednášky;  zážitkové  učenie  hudobnými, fotografickými  a filmovými  ukážkami;  praktické  inštruktáže,  tréningy  a  cvičenia. Účastník akreditovaného vzdelávania získa odborné vedomosti zo základov folkloristiky; prehľad  slovesného,  tanečného  folklóru  i rodinných  a kalendárnych  obyčajov. Prostredníctvom terénneho výskumu vo folkloristike a etnológii  nadobudne i praktické zručnosti  s vyhľadávaním,   získavaním,  dokumentovaním  a  následne  scénickým spracovaním  a využitím  folklórneho  materiálu  vo  folklórnom  kolektíve.  Na  základe praktických  cvičení  získa  taktiež  základné  zručnosti v technike  tanca,  či  tvorbe a interpretácii  tanečných  choreografií.  Absolvent  cyklického  vzdelávania  tak  získa odborné kompetencie viesť folklórny kolektív a všeobecný etnografický rozhľad. Akreditovaný  kurz  vyvrcholí  záverečnou  skúškou,  v rámci  ktorej  prebehne  vyplnenie vedomostného testu  a prezentácia záverečnej práce  absolventa. Pokiaľ účastník  splní požadované  podmienky  vzdelávacieho  kurzu  získa osvedčenie  o získanom  vzdelaní s celoštátnou  platnosťou.  Odborným  garantom  kurzu  je  Doc.  PhDr.  Anna  Hlôšková, CSc.,  pedagogička Univerzity  Komenského  v Bratislave,  Filozofická  fakulta  –  Katedra etnológie a kultúrnej antropológie. Minimálnym požadovaným vstupným vzdelaním absolventa kurzu  je stredné odborné alebo všeobecné vzdelanie.

Účastnícky poplatok je 110 €. Záujemci sa môžu hlásiť do 31. októbra 2014 e-mailom, telefonicky alebo osobne na Oravskom kultúrnom stredisku v Dolnom Kubíne. Veríme, že využijete túto zaujímavú možnosť zvýšenia Vašej kvalifikácie a získania  nových  poznatkov  a praktických  zručností,  ktoré  budete  môcť  aplikovať  vo  vašich kolektívoch.

 Tešíme sa na Vás už na 1. stretnutí, ktoré sa bude konať 7. - 8. 11. 2014 v priestoroch Oravského kultúrneho strediska.


Podrobnosti

Adresa:V priestoroch Oravského kultúrneho strediska.
Začiatok:07. 11. 2014 o 00:00
Koniec:31. 07. 2015 o 00:00
Vstupné:nie

Organizátor

Názov:PhDr. Miroslav Žabenský riaditeľ Oravské kultúrne stredisko
Adresa:Bysterecká 1263/55, 026 01 Dolný Kubín
Kontaktná osoba:Mgr.Zuzana Brišáková, 043/5864978, folklor@osvetadk.sk
E-mail:e-mail: zabensky@osvetadk.sk
Telefón:tel, fax: +421 43 5864928 tel: +421 43 5864978
Web:folklor@osvetadk.sk

Pridaj komentár

Vypočujte si rádio pomocou Real playeru Vypočujte si rádio pomocou Winampu Vypočujte si rádio pomocou WMP Vypočujte si rádio pomocou Webového prehrávača Nalaďte si rádio

Počúvate reláciu:

Klenotnica


Práve hrá:

FS Cerhovcan

Moci dzivce konope

viac ... Nalaďte si televíziu

Naladte si Folklor TV