3
Nebíčko v papuľke Dedina roka 2015
JankoHrasko.sk • slovenský folklór • rádio • televízia
Podujatia  >  MFF Folklór a tradície registrácia
MFF Folklór a tradície registrácia

Ohodnoť článok hráškami


(0/10 hráškov, hlasovali 0 )

Janko Hraško (jankohrasko)

jankohrasko Niektoré články pre Vás zverejňuje, ale aj ľudové pesničky z archívu rádia a rozprávky pre Vás vyberá a hrá náš najmilší redaktor a moderátor Janko Hraško ;).

MFF Folklór a tradície registrácia

13. 03. 2015
Hriňová, Mestské kultúrne stredisko

Dátum zverejnenia: 26. 01. 2015

Medzinárodný filmový festival „Folklór a tradície“ je  tematickou súťažou neprofesionálnych filmov. Autori prihlasujú svoje diela priamo organizačnému garantovi podujatia. Pred hlavnou súťažou sa uskutoční pred výber.

 

Poslanie súťaže

Hlavným poslaním podujatia je prezentácia a podpora tvorby, snaha aktivizovať neprofesionálnych tvorcov folklórnych  filmov ako aj filmov o tradíciách, ktoré sa ešte zachovali v akejkoľvek podobe. Cieľom je tiež podnietiť vznik nových snímok s uvedenou tematikou. Touto formou súťaže chcú organizátori prispieť k zdokumentovaniu a archivácii mnohých vzácnych, často postupne zanikajúcich vecí, udalostí, pracovných postupov či zvyklostí, ale aj verejnú prezentáciu súťažných filmov. Organizátor má snahu postupne vzniknuté diela archivovať a zanechať tak hodnoty pre budúce generácie.

Cieľom je poskytnúť  aktívnym folkloristom, ale aj ostatným návštevníkom na malom priestore nové  pohľady a postrehy   na vlastnú prácu  z pohľadu diváka, ako aj možnosť vymeniť si  názory a pohľady na folklórne podujatia, ktoré v súčasnosti na Slovensku prebiehajú. Je určený nielen pre odborníkov, ale hlavne laickej verejnosti. Má snahu priniesť trochu krásy na plátno,  a možno sa aj trochu poobzerať po svojom okolí, čo  sa nám ešte zachovalo a stojí za to nenechať to upadnúť do zabudnutia.

 

Festival má snahu napomôcť  viac  zviditeľniť prácu  ľudí, ktorí sa folklóru venujú alebo venovali a tiež hľadať informácie o našich tradíciách, zvykoch, kultúre, ľuďoch, pre ktorých je folklór a tradície súčasťou ich života. 

             

Priebeh súťaže

Kategorizácia účastníkov

Súťaž je jednokolová a môže sa na nej zúčastniť každý filmový amatér, občan SR, ako aj autori zo zahraničia. Každý súťažiaci môže do súťaže prihlásiť maximálne dve diela.

Vekové skupiny súťažiacich:

Do súťaže sa môžu prihlásiť záujemcovia každej vekovej skupiny. Prihláška tuOrganizačné zabezpečenie a riadenie súťaže

V rámci filmového festivalu „Folklór a tradície“  sa okrem súťažných kôl uskutočnia aj vzdelávacie aktivity, hodnotiaci a rozborový seminár a tvorivé dielne.

Podmienky účasti

Autori prihlasujú svoje súťažné filmy priamo na adresu organizačného garanta podujatia.
Každý autor môže zaslať max.  2 filmy .
Súťaž je prístupná pre všetky nekomerčné filmy.
Súťažné snímky prechádzajú predvýberom. Na verejnú súťažnú projekciu budú zaradené tie diela, ktoré zodpovedajú tematickému zameraniu súťaže,  umeleckej a technickej úrovni.
Odporúčaná dĺžka súťažných snímok je 15 – 20  min. Výnimku môže udeliť odborná porota.


Účasť v súťaži je bezplatná.
Ubytovanie si zabezpečujú sami alebo si ho môžu rezervovať u organizačného garanta podujatia. 
Filmy sa autorom nevracajú.
Organizátorom je potrebné poslať na samostatnom hárku, e-mailom  alebo na CD spolu s prihláškou a filmom stručný obsah filmu (anotáciu) v rozsahu cca 60 slov. Uvedený text je nutný pre potreby poroty a pre programový bulletin.
Rokovacím jazykom podujatia je slovenský jazyk. 

 

Časový harmonogram súťaže

Súťažná časť:

13.3.2015 -  uzávierka pre prihlásenie a doručenie filmov
 

Súťažná časť festivalu:     24.4. 2015 – 25.5.2015

 

Nesúťažná časť festivalu:   25.4. 2015   nesúťažná projekcia – ukážky z archívu MsKS Hriňová v priestoroch námestia mesta Hriňová a vystúpenie folklórnych súborov mesta Hriňová
 

Vzdelávacia časť: 25.5.2015  Vyhlásenie výsledkov súťaže, rozborový seminár a tvorivé dielne

                      

Finančné zabezpečenie

Podujatie bude zabezpečené z rozpočtu mesta Hriňová, systému MK SR, Audiovizuálneho fondu a  z príspevkov nadácií a sponzorov.


Spôsob hodnotenia
 

Súťažné snímky hodnotí päťčlenná medzinárodná odborná porota, ktorú menuje organizačný garant. Odborná porota navrhuje organizátorom víťazné a ocenené snímky zo súťaže.

Do hodnotenia súťaže sa zaradí aj laická verejnosť prostredníctvom svojich vstupeniek zakúpených na premietanie jednotlivých súťažných filmov. Z tohto hodnotenia vznikne ocenenie filmu „Cena diváka“.

Každý návštevník sa môže prostredníctvom svojej vstupenky  zaradiť aj  do zlosovania - tomboly o hodnotné ceny.

Ocenenie


Organizátor na návrh odbornej poroty  udelí jednu hlavnú cenu za najlepší film. Ocenené budú aj snímky, ktoré sa umiestnia v druhom a treťom mieste. Osobitným ocenením bude film ocenený „Cenou diváka“.  Hodnota cien bude závisieť od možností sponzorov a spoluorganizátorov.

 

Výsledky súťaže

Na slávnostnom vyhodnotení organizátori vyhlásia výsledky súťaže a odovzdajú víťazom ceny. Výsledky súťaže organizátori uverejnia na web - stránke mesta Hriňová  a v okresných médiách a v Rádiu Regina.

 
Technické podmienky

Do súťaže možno prihlásiť filmy, ktoré sú nahraté na DVD vo formáte DVD video, v systéme PAL. Dĺžka premietacieho času nepresiahne 20 minút. Na začiatku každého filmu musí byť 20 sek. čierny obraz . Všetky DVD nosiče musia byť riadne označené: názov filmu, meno autora, televízny formát 4:3, 16:9, minutáž. Na obale DVD musí byť uvedené: názov filmu, meno autora, televízny formát 4:3, 16:9, adresa, e-mail, vek a minutáž. Neoznačené alebo nedostatočne označené DVD nosiče nebudú akceptované.

 

Záverečné ustanovenia

1. Organizačný garant súťaže si vyhradzuje právo pri propagácii podujatia publikovať jednotlivé ukážky zo súťažných filmov bez nároku autora na honorár.
2. Všetku korešpondenciu a súťažné snímky treba zasielať na adresu organizátora.

tel.  045/3210116

fax   045/3210100

mobil 0903 405 479

e-mail: msks@hrinova.sk


Informácie: www.hrinova.sk

 

Poznámky:

Organizátor sa zároveň zaväzuje, že zaslané filmy nebudú poskytnuté tretej strane a nebudú využívané na komerčné účely. Môžu byť využité len v rámci propagácie festivalu.
Informácie o festivale budú priebežné doplňované na web stránke mesta Hriňová a facebooku.
Jeden autor môže prihlásiť 2 snímky, ale na každý film musí použiť novú prihlášku. Snímky nemôžu byť  v rozpore so zákonmi SR a dobrými spoločenskými mravmi.

Okrem súťaže a prezentácie nesúťažných snímok zahŕňa festival  aj časť vzdelávaciu -- odborný rozborový seminár, kde odborníci z praxe i vysokoškolskí pedagógovia analyzujú jednotlivé filmové diela a odporúčajú prítomným autorom ako dospieť k ešte lepším výsledkom, k lepším filmom.


Podrobnosti

Adresa:Mestské kultúrne stredisko
Začiatok:13. 03. 2015 o 10:00
Koniec:13. 03. 2015 o 22:00
Vstupné:nie

Organizátor

Názov:Mesto Hriňová
Adresa:Partizánska 1612, 962 05 Hriňová
Kontaktná osoba:Martin Kliment
E-mail:msks@hrinova.sk
Telefón:0903 405 479
Web:www.hrinova.sk

Pridaj komentár

Vypočujte si rádio pomocou Real playeru Vypočujte si rádio pomocou Winampu Vypočujte si rádio pomocou WMP Vypočujte si rádio pomocou Webového prehrávača Nalaďte si rádio

Janko Hraško Práve hrá:

Norika Vančíkova Kapasná

Červenô jabĺčko

viac ... Nalaďte si televíziu

Naladte si Folklor TV