3
Nebíčko v papuľke Dedina roka 2015
JankoHrasko.sk • slovenský folklór • rádio • televízia
Podujatia  >  MFF Folklór a tradície
MFF Folklór a tradície

Ohodnoť článok hráškami


(0/10 hráškov, hlasovali 0 )

Janko Hraško (jankohrasko)

jankohrasko Niektoré články pre Vás zverejňuje, ale aj ľudové pesničky z archívu rádia a rozprávky pre Vás vyberá a hrá náš najmilší redaktor a moderátor Janko Hraško ;).

MFF Folklór a tradície

30. 04. 2016
Hriňová, Mestské kultúrne strediko

Dátum zverejnenia: 23. 03. 2016

Medzinárodný filmový festival „Folklór a tradície“ je  tematickou súťažou neprofesionálnych filmov. Autori prihlasujú svoje diela priamo organizačnému garantovi podujatia. Pred hlavnou súťažou sa uskutoční pred výber.                                                                                 

Poslanie súťaže


Hlavným poslaním podujatia je prezentácia a podpora tvorby, snaha aktivizovať neprofesionálnych tvorcov folklórnych  filmov ako aj filmov o tradíciách, ktoré sa ešte zachovali v akejkoľvek podobe. Cieľom je tiež podnietiť vznik nových snímok s uvedenou tematikou. Touto formou súťaže chcú organizátori prispieť k zdokumentovaniu a archivácii mnohých vzácnych, často postupne zanikajúcich vecí, udalostí, pracovných postupov či zvyklostí, ale aj verejnú prezentáciu súťažných filmov. Organizátor má snahu postupne vzniknuté diela archivovať a zanechať tak hodnoty pre budúce generácie.

Cieľom je poskytnúť  aktívnym folkloristom, ale aj ostatným návštevníkom na malom priestore nové  pohľady a postrehy   na vlastnú prácu  z pohľadu diváka, ako aj možnosť vymeniť si  názory a pohľady na folklórne podujatia, ktoré v súčasnosti na Slovensku prebiehajú. Je určený nielen pre odborníkov, ale hlavne laickej verejnosti. Má snahu priniesť trochu krásy na plátno,  a možno sa aj trochu poobzerať po svojom okolí, čo  sa nám ešte zachovalo a stojí za to nenechať to upadnúť do zabudnutia.

Kategorizácia účastníkov

Súťaž je jednokolová a môže sa na nej zúčastniť každý filmový amatér, občan SR, ako aj autori zo zahraničia. Každý súťažiaci môže do súťaže prihlásiť maximálne dve diela.

Vekové skupiny súťažiacich:
Do súťaže sa môžu prihlásiť záujemcovia každej vekovej skupiny.

Organizačné zabezpečenie a riadenie súťaže

V rámci filmového festivalu „Folklór a tradície“  sa okrem súťažných kôl uskutočnia aj vzdelávacie aktivity, hodnotiaci a rozborový seminár a tvorivé dielne.

Podmienky účasti

Autori prihlasujú svoje súťažné filmy priamo na adresu organizačného garanta podujatia.
Každý autor môže zaslať max.  2 filmy .
Súťaž je prístupná pre všetky nekomerčné filmy.
Súťažné snímky prechádzajú pred-výberom. Na verejnú súťažnú projekciu budú zaradené tie diela, ktoré zodpovedajú tematickému zameraniu súťaže,  umeleckej a technickej úrovni.
Odporúčaná dĺžka súťažných snímok je 15 – 20  min. Výnimku môže udeliť odborná porota.
Účasť v súťaži je bezplatná.

Ubytovanie si zabezpečujú sami alebo si ho môžu rezervovať u organizačného garanta podujatia. 

Filmy sa autorom nevracajú.

Organizátorom je potrebné poslať na samostatnom hárku, e-mailom  alebo na CD spolu s prihláškou a filmom stručný obsah filmu (anotáciu) v rozsahu cca 60 slov. Uvedený text je nutný pre potreby poroty a pre programový bulletin.

Časový harmonogram súťaže

Súťažná časť:

23.3.2016 -  uzávierka pre prihlásenie a doručenie filmov
 

Súťažná časť festivalu:     30.4. 2016 – 01.5.2016

Nesúťažná časť festivalu:   30.4. 2016   nesúťažná projekcia – ukážky z archívu MsKS Hriňová v priestoroch námestia mesta Hriňová a vystúpenie folklórnych súborov mesta Hriňová

Vzdelávacia časť: 01.5.2016  Vyhlásenie výsledkov súťaže, rozborový seminár a tvorivé dielne

Spôsob hodnotenia

Súťažné snímky hodnotí päťčlenná medzinárodná odborná porota, ktorú menuje organizačný garant. Odborná porota navrhuje organizátorom víťazné a ocenené snímky zo súťaže.

Do hodnotenia súťaže sa zaradí aj laická verejnosť prostredníctvom svojich vstupeniek zakúpených na premietanie jednotlivých súťažných filmov. Z tohto hodnotenia vznikne ocenenie filmu „Cena diváka“.

Každý návštevník sa môže prostredníctvom svojej vstupenky  zaradiť aj  do zlosovania - tomboly o hodnotné ceny.

Ocenenie

Organizátor na návrh odbornej poroty  udelí jednu hlavnú cenu za najlepší film. Ocenené budú aj snímky, ktoré sa umiestnia v druhom a treťom mieste. Osobitným ocenením bude film ocenený „Cenou diváka“.  Hodnota cien bude závisieť od možností sponzorov a spoluorganizátorov.

Výsledky súťaže

Na slávnostnom vyhodnotení organizátori vyhlásia výsledky súťaže a odovzdajú víťazom ceny. Výsledky súťaže organizátori uverejnia na web - stránke mesta Hriňová  a v okresných médiách a v Rádiu Regina.

Technické podmienky

Do súťaže možno prihlásiť filmy, ktoré sú nahraté na DVD vo formáte DVD video, v systéme PAL, SD video, mpeg-2 alebo mpeg-4. Dĺžka premietacieho času nepresiahne 20 minút. Na začiatku každého filmu musí byť 5 sek. čierny obraz.

Všetky DVD nosiče musia byť riadne označené: názov filmu, meno autora, televízny formát 4:3, 16:9, minutáž. Na obale DVD musí byť uvedené: názov filmu, meno autora, televízny formát 4:3, 16:9, adresa, e-mail, vek a minutáž. Neoznačené alebo nedostatočne označené DVD nosiče nebudú akceptované.

Záverečné ustanovenia

1. Organizačný garant súťaže si vyhradzuje právo pri propagácii podujatia publikovať jednotlivé ukážky zo súťažných filmov bez nároku autora na honorár.
2. Všetku korešpondenciu a súťažné snímky treba zasielať na adresu organizátora.
tel.  045/3210116

fax   045/3210100

mobil 0903 405 479

e-mail: msks@hrinova.sk

Informácie: www.hrinova.sk


Podrobnosti

Adresa:Mestské kultúrne strediko
Začiatok:30. 04. 2016 o 08:24
Koniec:01. 05. 2016 o 00:00
Vstupné:nie

Organizátor

Názov:Mesto Hriňová
Kontaktná osoba:Mgr. Martin Kliment
E-mail:msks@hrinova.sk
Telefón:+421 903 405 479
Web:www.hrinova.sk

Pridaj komentár

Vypočujte si rádio pomocou Real playeru Vypočujte si rádio pomocou Winampu Vypočujte si rádio pomocou WMP Vypočujte si rádio pomocou Webového prehrávača Nalaďte si rádio

Počúvate reláciu:

Klenotnica


Práve hrá:

LH Mariana Jareka

Preco sa ti ludi

viac ... Nalaďte si televíziu

Naladte si Folklor TV