3
Nebíčko v papuľke Dedina roka 2015
JankoHrasko.sk • slovenský folklór • rádio • televízia
Články  >  5. ročník národnej súťaže Dedina roka 2009
5. ročník národnej súťaže Dedina roka 2009

Ohodnoť článok hráškami


(0/10 hráškov, hlasovali 0 )

Janko Hraško (jankohrasko)

jankohrasko Niektoré články pre Vás zverejňuje, ale aj ľudové pesničky z archívu rádia a rozprávky pre Vás vyberá a hrá náš najmilší redaktor a moderátor Janko Hraško ;).

5. ročník národnej súťaže Dedina roka 2009

25. 02. 2009

Súťaž Dedina roka sa zrodila v roku 2001 v snahe preveriť výsledky uplatňovania Programu obnovy dediny na Slovensku. Impulzom k vzniku súťaže bola aj výzva Európskeho pracovného spoločenstva pre rozvoj vidieka a obnovu dediny, ktorého je Slovensko platným členom už od roku 1997.

Zmyslom súťaže je preukázať komplexnú obnovu duchovného, hmotného a prírodného prostredia dediny, s dôrazom na zachovanie identity, tradícií a špecifík tohto prostredia. Dedina sa musí prejaviť ako: „hospodár, maľovaná, klenotnica, pospolitosť, partner, hostiteľ".

Tá dedina, ktorá preukáže svoju obnovu komplexne vo všetkých oblastiach, má šancu na víťazstvo. Ostatné obce, ktoré sú výnimočné v niektorých hodnotených oblastiach, zaujmú ďalšie miesta a ocenenia. Národná aj európska súťaž sa koná každé dva roky - víťazi našej súťaže postupujú na ďalší rok do európskej. Naše víťazné obce už štyrikrát dostali príležitosť zmerať si sily v tejto silnej medzinárodnej konkurencii a obstáli veľmi dobre.

Charakteristiky dediny:

  • Dedinu ako hospodára charakterizuje prítomnosť, výkonnosť a verejná angažovanosť miestnych podnikov, závodov a iných hospodárskych zariadení, súčinnosť poľnohospodárov, lesníkov a obce, ekologicky únosné a racionálne využívanie a zaobchádzanie s miestnymi zdrojmi a surovinami a ich využitie vo výrobe.
  • Dedina ako maľovaná je taká, ktorá sa môže pochváliť viacerými obnovenými objektmi, súladom starého a nového, čitateľným prejavom stavebného poriadku a snahou rešpektovať regionálnu architektúru v novej výstavbe, udržiavanou zeleňou, čistotou a celkovým vzhľadom obce i ochranou životného prostredia.
  • Dedina ako klenotnica môže uspieť vtedy, keď úspešne uchováva kultúrne hodnoty, živí kultúrne aktivity, pestuje miestnu hrdosť, zachováva tradície, zvyky a zručnosti. Do úvahy sa berie existencia pôvodných architektonických a urbanistických charakteristík, celková atmosféra a originalita obce, ochrana prírody, biologicky a ekologicky cenné lokality.
  • Dedinu ako pospolitosť charakterizuje rozsah a rôznorodosť spolkovej, klubovej a inej záujmovej činnosti, podmienky na verejné spoločenské stretnutia, sociálne služby a charita, starostlivosť o dôchodcov, mládež a marginalizované skupiny, stav výchovy, vzdelávania a osvety, podmienky na šport a oddych, komunikácia a práca s ľuďmi, občianska angažovanosť a spolupráca.
  • Dedina ako partner sa posudzuje podľa uzavretých dohôd a fungujúcich partnerstiev, uplatnených metód a stratégie zabezpečovania trvalo udržateľného rozvoja vrátane existencie rozvojových dokumentov, medziobecnej a cezhraničnej spolupráce, odovzdávania skúseností a kultúry partnerských vzťahov.
  • Dedina ako hostiteľ sa prejavuje predovšetkým dobrou úrovňou zariadení slúžiacich cestovnému ruchu - ubytovacích, stravovacích, športových a zábavných, a zariadení doplnkových služieb s využitím prvkov miestneho koloritu. K tomu patrí pohostinnosť, sprístupnenie miestnych atraktivít, kvalitné informácie, priestorové informačné značenie, propagácia, náučné a turistické chodníky, cyklotrasy a verejné oddychové miesta.

Súťaž Dedina roka je príležitosťou pre obce prezentovať svoje úspechy, krásy, výnimočnosti. Cení sa originalita prístupov, dôraz na zachovanie typických čŕt, osobitostí, identitu prostredia, participáciu obyvateľov na obnove, fantáziu, odvahu, nápady, existenciu vízií. Súťaž je šanca preukázať kvality, uvedomiť si hodnoty, motivovať obyvateľov, inšpirovať sa navzájom, pritiahnuť návštevníkov a reprezentovať našu krásnu vidiecku krajinu. Súťaž vytvára priestor na propagáciu hodnôt vidieckej krajiny a na ochranu jej charakteristického vzhľadu.

Z doterajších 4 ročníkov súťaže máme štyroch víťazov:

  • Soblahov (2001)
  • Hrušov (2003)
  • Vlachovo (2005)
  • Liptovská Teplička (2007)

a popri nich sa predstavilo množstvo ďalších úspešných obcí.

Čo bude dôležité v tomto ročníku:

Súťaž považujeme za jednu z veľkých šancí pozitívnej propagácie vidieka a slovenskej dediny smerom navonok. Často ide o skromnosť, málo odvahy a skúseností na prihlásenie sa do súťaže. Aj z tohto miesta apelujú vyhlasovatelia na starostov, že nemajú čo stratiť, môžu len získať - ak iné nie, tak aspoň nové podnety, nápady, inšpirácie, vedomosti, partnerov. Impulz na prihlásenie sa do súťaže môže dať ktorýkoľvek občan, prihláška však musí byť podpísaná starostom obce.

Po štyroch ročníkoch súťaže je možné skonštatovať, že na Slovensku je veľa obcí, ktoré môžu byť príkladom úspešného budovania občianskej spoločnosti; obce sa rozvíjajú aj po ekonomickej stránke, snažia sa efektívne hospodáriť a spolupracovať s miestnymi podnikateľmi, dominuje v nich starostlivosť o školské a predškolské zariadenia, pričom sa úspešne rozvíja a podporuje hlavne regionálna a environmentálna výchova. V mnohých obciach sa venujú sociálnej oblasti - nielen starostlivosti o marginalizované a neprispôsobivé skupiny obyvateľstva hľadaním možností ich zamestnania, ale aj o dôchodcov realizáciou komplexných systémov sociálnej a zdravotnej starostlivosti. Množstvo obcí vyniká v oblasti udržiavania ľudových tradícií a folklóru, dominuje v nich aktívna účasť občanov na živote obce, obce sú schopné získavať finančné zdroje z rôznych podporných fondov a nadácií.

Na druhej strane však v obciach ešte vo veľkej miere zaostáva starostlivosť o celkový vzhľad obce, obce majú medzery v uplatňovaní adekvátneho stavebného poriadku, či regulatívov vo výstavbe. Preto v hodnotení tohtoročnej súťaže bude zohrávať významnú úlohu už aj vizuálna stránka obce, lebo túto najviac hodnotia tam prichádzajúci návštevníci a cez ňu obec prispieva k zachovávaniu vlastnej identity, ako aj charakteristického vzhľadu vidieckeho sídla a krajiny.

Oficiálne informácie a prihlasovacie formuláre pre záujemcov:

Oficiálne informácie a prihlasovacie formuláre pre záujemcov budú zverejnené v Obecných novinách č. 10 a na web stránkach vyhlasovateľov od 2. marca 2009. Obce sa budú môcť prihlasovať do 15. apríla 2009.

Ďalšie informácie:

Pridaj komentár

Vypočujte si rádio pomocou Real playeru Vypočujte si rádio pomocou Winampu Vypočujte si rádio pomocou WMP Vypočujte si rádio pomocou Webového prehrávača Nalaďte si rádio

Počúvate reláciu:

Klenotnica


Práve hrá:

FSk Vazec

Hej, podkrivanskie strane

viac ... Nalaďte si televíziu

Naladte si Folklor TV