3
Nebíčko v papuľke Dedina roka 2015
JankoHrasko.sk • slovenský folklór • rádio • televízia
Články  >  O zlatú guľôčku
O zlatú guľôčku

Ohodnoť článok hráškami


(0/10 hráškov, hlasovali 0 )

O zlatú guľôčku

22. 02. 2010
Turiec

Vyhlasovateľ: Turčianske kultúrne stredisko v Martine z poverenia Žilinského samosprávneho kraja

Organizátor: Žilinský samosprávny kraj, Turčianske kultúrne stredisko v Martine

Termín konania: 20. marec 2010 o 9:00 hod.

Miesto konania: Turčianska knižnica v Martine

Poslanie:

Poslaním podujatia je podporovať a rozvíjať u detí vzťah k folklóru a podnecovať ich k aktívnej činnosti v tejto oblasti. Umožniť im prezentovať výsledky svojej práce na verejnosti a konfrontovať ich s výsledkami iných. Poskytnúť priestor ako členom, tak i vedúcim na tvorivé stretnutia s kolektívmi toho istého zamerania a vytvorením emotívnej atmosféry pri týchto stretnutiach ich motivovať k trvalému vzťahu k folklórnej tradícii i prítomnosti. Neoddeliteľnou súčasťou festivalu je vyhľadávanie nových speváckych talentov a v neposlednom rade sprostredkúvanie hodnotných vystúpení širšej poslucháčskej verejnosti.

Kategórie:

 1. spevácke skupiny 
  • Počet členov: 3 - 12
  • Trvanie výstupu.: 4 - 8 min. 
 2.  sólisti speváci
  1. Počet členov: 1- 2
  2. Trvanie výstupu.: 3 - 5 min.

Pre sólistov spevákov a spevácke skupiny je povolený hudobný sprievod jedného inštrumentalistu bez obmedzenia veku, alebo ľudovej hudby v predpísanom veku, ktorá ale musí súčasne súťažiť v kategórii 1. Ak ľudová hudba v kategórii 1 nepostúpi a spevácka skupina postúpi, môže ju ľudová hudba sprevádzať na krajskej súťaži v Dolnom Kubíne.

V duu (pri spoločnom speve dvoch) musí každý spevák spievať samostatný hlas, pričom tento dvojhlas nesmie byť umelý, ale musí zodpovedať konkrétnej regionálnej podobe.

Účinkujúci:

V mesiaci konania celoštátneho kola festivalu môžu mať všetci účinkujúci maximálne 15 rokov, tzn., že v tomto mesiaci už nesmú dosiahnuť 16. rok života.
Výnimka: Hráč na kontrabas v kategórii 1 (ľudové hudby) môže mať v mesiaci konania celoštátneho kola festivalu maximálne 18 rokov.

Súťažný repertoár:

Odporúča sa interpretovať folklórny materiál toho regiónu, z ktorého pochádza interpret, prípadne taký, ktorý je blízky jeho naturelu, temperamentu, duševnému svetu a navyše je v súlade s technickou úrovňou, prípadne s osobitosťami jeho hry či spevu.

Všetky deti budú musieť prísť aspoň o pol hodinku skôr, aby sa rozospievali a mali rovnaké súťažné podmienky. (Pri výbere piesní berte prosím zreteľ na vek a schopnosti detí, i na to, aby chlapci spievali chlapčenské a dievčatá dievčenské texty).

Zo súťažiacich vyberieme 8 finalistov z I. a 8 finalistov z II: kategórie, ktorí sa zúčastnia Záverečného koncertu uvedeného v rámci XXVI. ročníka Turčianskych slávností folklóru. Zároveň vyberieme toho najlepšieho, ktorý v tomto roku bude reprezentovať na krajskej súťaži detského hudobného folklóru, ktorá sa uskutoční v apríly 2010 v Dolnom Kubíne.

Prihláška:

Záväznú prihlášku si môžete stiahnuť na tomto odkaze.

Termín zaslania záväznej prihlášky:

Záväznú prihlášku na regionálnu súťažnú prehliadku detského hudobného folklóru je potrebné zaslať najneskôr do 14. marca 2008

 • osobne
 • na poštovú adresu: Turčianske kultúrne stredisko v Martine, Divadelná 5, P.O.Box 104, 036 01 Martin
 • na e-mailovú adresu: eva.hulejova(zavináč)gmail.com


Prihlášky zaslané po tomto termíne nemusia byť akceptované!

Hodnotenie súťaže (kritéria hodnotenia):

Pri hodnotení sa prihliada v prvom rade na správnu štýlovú interpretáciu, rešpektovanie regionálnych osobitostí a autentického prameňa.
Hodnotí sa: zdroj, materiál, s ktorým interpret pracuje; interpretácia: štýlová, regionálna, technická; spracovanie materiálu; celkový prejav
U sólistov spevákov: kvalita hlasu (fond, farba, modulácia, rozsah), intonačné schopnosti a technika narábania s hlasom, citovosť speváckeho prejavu, vzhľad a vystupovanie na javisku.

Výber a postup:

Súťažná prehliadka O zlatú guľôčku je súčasťou regionálnej prehliadky detského hudobného folklóru Husličky z javora.
Súťažné výkony bude hodnotiť odborná porota, ktorá na základe nich uskutoční výber súťažiacich na krajskú prehliadku.
Odbornú hodnotiacu porotu menuje riaditeľka Turčianskeho kultúrneho strediska v Martine.

Ocenenie:

Vo výberových kolách účinkujúci dostanú diplomy za účinkovanie, prípadne za hodnotné súťažné výkony - s ich bližšou špecifikáciou. Najlepšie výkony z každej kategórie získajú diplom s postupom (do vyššieho kola). Vyhlásenie výsledkov je verejné.

Kontakt - bližšie informácie:

Mgr. Eva Hulejová
metodička Turčianskeho kultúrneho strediska v Martine
043/41 323 94
eva.hulejova(zavináč)gmail.com

 

 

 

Pridaj komentár

Vypočujte si rádio pomocou Real playeru Vypočujte si rádio pomocou Winampu Vypočujte si rádio pomocou WMP Vypočujte si rádio pomocou Webového prehrávača Nalaďte si rádio

Počúvate reláciu:

Klenotnica


Práve hrá:

JANKO BIELIK

Ked boli manébre v Hercegovine

viac ... Nalaďte si televíziu

Naladte si Folklor TV