3
Nebíčko v papuľke Dedina roka 2015
JankoHrasko.sk • slovenský folklór • rádio • televízia
Články  >  Seminár Folklór a folkloristika v procesoch komunikácie venovaný jubileu profesora Milana Leščáka
Seminár Folklór a folkloristika v procesoch komunikácie venovaný jubileu profesora Milana Leščáka

Ohodnoť článok hráškami


(0/10 hráškov, hlasovali 0 )

Seminár Folklór a folkloristika v procesoch komunikácie venovaný jubileu profesora Milana Leščáka

13. 08. 2010
Kokava nad Rimavicou

Seminár Folklór a folkloristika v procesoch komunikácieSeminár Folklór a folkloristika v procesoch komunikácie sa konal pri príležitosti nastávajúceho jubilea Milana Leščáka, ako aj pri príležitosti 20. ročníka folklórneho festivalu Koliesko, pri zrode ktorého Milan Leščák stál. V útulnom prostredí penziónu Močiar v Kokave nad Rimavicou sa stretlo približne 35 účastníkov, folkloristov, etnológov a hudobných vedcov, ktorí zastupovali rôzne vedecké, pedagogické a kultúrne inštitúcie z celého Slovenska. Seminár sa niesol v priateľskej atmosfére, čo ale neubralo na vážnosti vedeckému programu.

Podujatie otvorili a pozdravili zástupca organizátora seminára Jozef Burič (Združenie priaznivcov folklóru, Národné osvetové centrum v Bratislave) a starosta obce Kokava nad Rimavicou Ján Chromek. Starosta vyzdvihol význam Kolieska pre obec a potvrdil, že podujatie vždy priláka do obce okrem cudzích návštevníkov aj všetkých rodákov: „Kým voľakedy chodili kokavskí rodáci na návštevu len na Vianoce a Všechsvätých, teraz chodia na Vianoce, Všechsvätých a na Koliesko“.

Po úvodných príhovoroch už nasledoval odborný program, rozdelený do sekcií. V prvej sekcii, ktorej predsedala Hanka Hlôšková, Seminár Folklór a folkloristika v procesoch komunikácieodzneli tri príspevky. Poľská hosťka Janina Hajduk-Nijakowska sa venovala vplyvu masovo-komunikačných prostriedkov, najmä televízie, a nových technológií – Internetu na folklór (e-folklór) a jeho rôzne podoby v súčasnosti. Oľga Danglová sa zamerala na folklorizmus v materiálnej kultúre a prešla chronologicky cez viaceré organizované inštitucionálne formy podporujúce folklorizmus vo výtvarnom umení (od výšivkárskych spolkov v 19. storočí až po súčasný ÚĽUV). Kornélia Jakubíková si položila provokatívnu otázku, ktorá už odznela v iných debatách, či by sme nemali rezignovať na striktné oddelenie folklóru od folklorizmu, keďže hranica medzi nimi v súčasnosti nie je jasne definovateľná. V príspevku ďalej analyzovala najmä súčasný obrad a jeho väzby na folklór a folklorizmus (napr. čepčenie na svadbách ako zložka zábavy so zmenenými funkciami a pod.).

Seminár Folklór a folkloristika v procesoch komunikácieDruhý blok s predsedníčkou Janinou Hajduk-Nijakowskou bol venovaný moravským kolegom a kolegyniam. Jana Pospíšilová sa zamerala na komunikáciu detí cez súčasné podoby folklóru. Zdôraznila a na mnohých vtipných príkladoch aj ukázala, že detský folklór je živý a stále sa rozvíja. Helena Beránková rozobrala tvorbu dvoch moravských telies – Slováckeho krúžku a Poľany, pričom sa sústredila najmä na porovnanie dvoch odlišných prístupov k prezentácii folklórnych tradícií v mestskom prostredí. Miroslav Valka informoval o Slovníku evropské etnologie, ktorý pripravil už zosnulý Richard Jeřábek, a o peripetiách prípravy vydania tohto diela.

Tretiu, piatkovú sekciu seminára, ktorej predsedala Oľga Danglová, začal Ivan Murín príspevkom o komunikácii folklóru a folklorizmu na základe výskumov v rôznych lokalitách, hlavne však v Klenovci. Jeho inovatívny metodologický prístup rozprúdil dlhú diskusiu. Vladimír Kyseľ hovoril o konkrétnej komunikácii alebo skôr o jej nedostatku medzi rôznymi skupinami a komunitami na Slovensku: medzi vedcami a pracovníkmi kultúrnych inštitúcií, odborníkmi a lokálnou/ regionálnou samosprávou, medzi rezortmi a pod., pritom ale vzdal hold Milanovi Leščákovi, ktorý mnohé medzery v tejto komunikácii roky zapĺňa. Alžbeta Lukáčová voviedla účastníkov do sveta ľudových hudieb a pokúsila sa o zmapovanie trendov ako aj klasifikáciu súčasných ľudových hudieb na Slovensku.

Posledný, štvrtý blok s predsedajúcou Janou Pospíšilovou otvorila Zuzana Profantová svojím príspevkom o metóde oral history, naráciách a naratológii, pričom sa zamerala na vývoj Seminár Folklór a folkloristika v procesoch komunikáciesmerov a metodologických prístupov v naratológii. Na záver (správne) vyzvala Milana Leščáka, aby sa aj on stal „homo fabulantom“ a napísal svoj životný príbeh. K tomu možno len dodať, že by sme sa takémuto počinu mnohí určite potešili. Hanka Hlôšková sa v poslednom príspevku venovala rozprávačstvu a rozprávačom na scéne v súčasnosti, načrtla smery i charakteristiky vývoja tohto žánru cez rôzne súťaže a prehliadky rozprávačov.

Diskusie ku každému bloku boli bohaté, sršali nápadmi a priniesli plodnú výmenu názorov všetkých zúčastnených. Okrem vedeckého programu si zaslúži pochvalu aj spoločenský program. Večerná škola tanca pod vedením Vlada Michalka nenechala prítomných dlho sedieť a pri muzike sa takmer všetci roztancovali i rozspievali. Niet nad odborné podujatia so živou ľudovou hudbou. Vďaka za výbornú organizáciu patrí najmä členke Združenia priaznivcov folklóru Soni Štangovej. Za finančnú pomoc vďaka patrí: Nadácii PONTIS a Nadácii DEXIA BANKA SLOVENSKO:

Milan Leščák, guru slovenskej folkloristiky, si poctu formou vedeckého seminára plne zaslúži. Verme, že nás bude obohacovať múdrym slovom, ostrovtipným úsudkom a nevyčerpateľným humorom jemu vlastným ešte na mnohých ďalších seminároch, konferenciách a festivaloch.

Zdroj: echoviny.sk

Autorka: PhDr. Alexandra Bitušíková, CSc., Ústav vedy a výskumu Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystric

Pridaj komentár

Vypočujte si rádio pomocou Real playeru Vypočujte si rádio pomocou Winampu Vypočujte si rádio pomocou WMP Vypočujte si rádio pomocou Webového prehrávača Nalaďte si rádio

Počúvate reláciu:

Klenotnica


Práve hrá:

Púchov

Hrdzialenko moje - Čože je to za zelená tráva

viac ... Nalaďte si televíziu

Naladte si Folklor TV