3
Nebíčko v papuľke Dedina roka 2015
JankoHrasko.sk • slovenský folklór • rádio • televízia
Články  >  Tradičná ľudová kultúra a jej financovanie
Tradičná ľudová kultúra a jej financovanie

Ohodnoť článok hráškami


(10/10 hráškov, hlasovali 1 )

Igor Hraško (betar)

betar To, že som folklóristom, som pochopil, keď som nastúpil na vysokú školu a zistil, že bez folklóru to už nemôžem ťahať. Prešiel som cestu tanečníka, pedagóga, speváka i inštrumentalistu. Dnes som posadnutý folklórom …. piesňou,...

Tradičná ľudová kultúra a jej financovanie

06. 03. 2012

Už dlhší čas sa zamýšľam nad otázkou financovania aktivít v oblasti uchovávania, spracovávania a prezentácie tradičnej ľudovej kultúry. Sprvu som si myslel, že to nie je až také zlé, ako sa na prvý pohľad zdá, ale keď som pátral po zdrojoch financovania, tak som toho veľa nenašiel.

Aby sme vedeli, ktoré aktivity a činnosti patria pod túto oblasť, poďme si ich pomenovať. Predovšetkým je to práca vo folklórnych kolektívoch, teda folklórnych súboroch, detských folklórnych súboroch, folklórnych skupinách, aj speváckych skupinách, ľudových hudbách a rôznych zoskupeniach inštrumentalistov. Ďalej sú to rôzne záujmové združenia ľudí (väčšinou na právnej platforme občianskych združení, ktoré ale nezastrešujú folklórne kolektívy), a koniec koncov aj remeselníci. Patrí sem aj  práca osvetových zariadení, ktoré sú vo väčšine prípadov organizátormi folklórnych podujatí, vydavateľmi náučnej a vzdelávacej literatúry. Nesmieme však zabudnúť ani na Koordinačné centrum tradičnej ľudovej kultúry a profesionálne a poloprofesionálne súbory. Je toho dosť. Najväčším podporovateľom, ktorému by malo záležať na ochrane nášho kultúrneho dedičstva, uchovávaní a hlavne šírení tradičnej ľudovej kultúry, by mal byť štát. O deti sa ako tak postarať vie. Avšak nie cez kultúru, ale skôr cez vzdelávanie (teda školstvo), ako napríklad cez rôzne záujmové činnosti v rámci voľnočasových inštitúcií ako sú centrá voľného času, školské strediská záujmovej činnosti, školské kluby, ale i základné umelecké školy. Tí, ktorí sú zastrešení niektorými z týchto ustanovizní, by určite vedeli potvrdiť (ako je to, žiaľ, vo väčšine prípadov), že financie na detské folklórne súbory akosi nie sú. Výhodou je, že majú aspoň priestory, v ktorých môžu cvičiť, ale školné platiť musia. Ďalej je problém vo vedení týchto zastrešujúcich inštitúcií. Ak tam nie je človek, ktorý sa priamo podieľa na tradičnej ľudovej kultúre, tak financie z normatívu MŠ SR určené na jednotlivé krúžky v oblasti folklóru sú smerované na iné krúžkové činnosti. Netvrdím, že súbory nedostanú vôbec nič, ale  to málo stačí  len na základné veci, na rozvoj určite nie. Na ten si musia kolektívy hľadať iné zdroje financovania. V mnohých prípadoch to nie je možno ani chyba vedenia inštitúcie, lebo aj tá je financovaná z rozpočtu samosprávy. A ak samospráva povie, že dá financie len na základnú réžiu a možno niečo navrch, tak potom niet z čoho rozdeľovať. Takže rozvoj detských kolektívov, aj napriek zastrešeniu inštitúciami spadajúcimi pod rezort školstva, je mizivé.  

A čo teda ďalšie kolektívy a organizácie? Folklórne súbory, skupiny, inštrumentalisti, združenia? Tu priame finacovanie neexistuje! Jedinou možnosťou, ako získať financie na činnosť združení folklóru a folklórnych aktivít je Grantový systém Ministerstva kultúry SR, kde na podporu tradičnej ľudovej kultúry sú použiteľné dva programy: 5. Pro Slovakia a 8. Nehmotné kultúrne dedičstvo. Tí, ktorí ste sa už pokúšali získať z neho financie, tak si poviete, že ani ten nestojí za veľa. V prvom rade, keď si človek pozrie jednotlivé programy, zistí, že do tradičnej ľudovej kultúry ide dosť málo financií oproti iným programom. Do tohoto nášho programu sa dostávajú aj iné aktivity, ktoré priamo nesúvisia s tradičnou ľudovou kultúrou a folklórom. Ak si napríklad porovnáme počet podaných žiadostí v rámci jednotlivých programov, tak zistíme, že tradičná kultúra má podaných niekoľkonásobne viac projektov vzhľadom k počtu podprogramov. A v neposlednom rade sa treba pozrieť, ako boli tieto projekty podporené a akou sumou.  Pozrime sa podrobnejšie na jednotlivé podporgamy programu 8. Zistíme, že z tejto oblasti čerpajú financie aj filmári, fotografi, divadelníci, výtvarníci a rôzne iné žánre. A keď si pozrieme sumy, ktoré dostávajú, tak len žasneme. Námatkovo: podporené tri workshopy jedného subjektu v danom roku sumou 3500,-€ (teda 3 x 3500,-€ určených zrejme pre pár vyvolených podľa popisu), ďalej podpora projektu: Podpora vzdelávania detí a mládeže a kultúrneho života v bratislavskom Starom Meste prostredníctvom hudobnej činnosti v “nemenovanom” hudobnom klube sumou 5000,-€, ktorá už koncom roka bola dlžníkom zdravotnej poisťovne, ďalej podpora letného tábora výtvarníkov, literatúry, divadla, fotografie, hudby a tanca sumou 3000,-€ evidentne zo širokým žánrovým záberom a efekt, či reálny dopad, ten si môžeme domyslieť. Žiadna z folklórnych aktivít folklórnych kolektívov či menších festivalov nebola podporená požadovanou sumou, mnohé dostali len desatinu toho, čo požadovali. A teraz príde bonbónik celého grantového systému. Ak žiadate financie, ministerstvo požaduje spoluúčasť. Na tom by nič nebolo, vyžaduje sa to aj inde. Ale ak žiadate povedzme 10.000,-€, Vaša spoluúčasť je (5%) 500,-€. Ministerstvo Vám veľkoryso schváli 644,-€ (ako v roku 2011), ale zdokladovať musíte aj Vašich 500,-€. Nikoho nezaujíma, že ste v rámci projektu toho moc urobiť nemohli za takú smiešnu sumu, ale vydokladovať musíte takmer dvojnásobok. Je to dosť pritiahnuté za vlasy (pekne povedané). Žiaľ, väčšina si povie, že aspoň niečo. A ministerstvo je štatisticky na tom veľmi dobre, lebo podporilo veeeľa žiadostí a to, že umelo vyťahuje peniaze z vrecka tých, ktorí tie činnosti robia aj tak za všeobecnú menu “Pán Boh zaplať” už pánov nezaujíma. V programe 5 Pro Slovakia je to obdobné, vývoz našej kultúry za hranice Slovenska, teda Prezentácia umenia a kultúry v zahraničí. Povedzme si priamo: Ktorá oblasť našej kultúry získava najväčší ohlas v zahraničí, teda v každom kúte sveta? Aspoň čo sa ja stretávam, tak je to tá naša tradičný ľudová kultúra a jej prejavy. A vieme jej vyvážať na tony, pretože z každého kúta Slovenska vieme ponúknuť niečo iné a špecifické. Viem si predstaviť na jednom festivale v zahraničí 10, či 15 našich folklórnych kolektívov, kde sa predstaví každý so svojim regiónom a ľudia budú len tak pozerať, ako je to možné, že je to z jedného malého štátu. A toto si páni tam hore akosi nechcú uvedomiť. Ale áno, veď potrebujeme vyvážať aj iné žánre, čo už, keď o ne taký intenzívny záujem vo svete nie je, ale nech ich vidia, treba ich tam natlačiť. Ďalšou možnosťou, ako sa uchádzať  o financie, sú grantové systémy vyšších územných celkov. Aj tam sa niečo dá získať, ale ich prostriedky sú obmedzené a keď potrebujú riešiť povedzme havarijný stav komunikácií, tak sa granty ani nevypisujú. A tu sa už dostávame k ďalším subjektom, ktoré majú už vo svojom rozpočte zahrnuté financie na osvetovú činnosť aj v oblasti tradičnej ľudovej kultúry a ich zriaďovateľmi sú VUC-ky. Sú to osvetové či kultúrne strediská na okresnej a krajskej úrovni. No povedzme si priamo, opäť záleží od toho, kto je riaditeľom a k akému žánru inklinuje, podľa toho sú rozdeľované financie. Na naše folklórne festivaly to zďaleka nestačí. Jednou akciou či festivalom sa zalepia oči a zvyšok už ide do inej sféry. Podpora v rámci súkromného sektora je ďalšia z možností získať financie na chod folklórnych kolektívov a na ich činnosti či projekty. Sú to rôzne nadácie bánk a rôznych firiem a spoločností, ktoré sice deklarujú podporu tradičnej ľudovej kultúre, ale vo väčšine prípadov reálna podpora smeruje do úplne iných oblastí. Takže na svojich stránkach majú deklarované, že podporujú široký záber rôznych žánrov (aj tradičnú ľudovú kultúru), ale reálne financovanie ide len na pár konkrétnych umeleckých smerov alebo iných činností (žiaľ na našu tradičnú ľudovú kultúru nie). Buďme však spravodlivý - niektoré naozaj aj reálne pomohli niektorým folklórnym aktivitám (napr. Nadácia Dexia Banky, Nadácia SPP), majú však obmedzené sumy, ktoré nestačia na pokrytie všetkých požiadaviek a na väčšie projekty. A máme tu posledné subjekty, ktoré sú financované priamo ako rozpočtové organizácie MK SR - SĽUK spolu s Koordinačným centrom tradičnej ľudovej kultúry, Lúčnica, PUĽS, Národné osvetové centrum. Umelecké telesá ako SĽUK, PUĽS a Lúčnica sú tri kolektívy, ktoré dostávajú toľko financií, ktoré by pokryli potreby niekoľkých desiatok amatérskych folklórnych kolektívov, a to mávajú aj sponzorské podpory. Je tu teda ešte Koordinačné centrum, ktoré zastrešuje aktivity súvisiace s napĺňaním Koncepcie starostlivosti o tradičnú ľudovú kultúru. Tu vidno výsledky v podobe materiálov, ktoré boli doposiaľ vydané pre potreby folklórnych kolektívov ako študijný materiál či inšpirácia. Ale financovanie ide na konkrétne podprojekty a bežné kolektívy z neho nič nemajú, pretože ešte aj vydané materiály si musia zakúpiť. A poslednou inštanciou je NOC-ka. V prvom rade by som povedal, že účelu, ktorému by mala slúžiť pre potreby prejavov tradičnej ľudovej kultúry, má malú personálnu obsadenosť. Ale poďme na financie, ktoré prúdia cez túto inštitúciu. Určené sú v rámci tradičnej ľudovej kultúry predovšetkým na dlhodobé a osvedčené projekty (Dni tradičnej ľudovej kultúry, FF Východná), žiaľ aj na tie je to niekedy žalostne málo. A opäť platí, že väčšia časť financií je určená na iné žánre, ktoré NOC-ka, ako národný osvetový ústav tiež zastrešuje. Dostali sme sa ku koncu výpočtu podpory aktivít smerujúcich k zberu, uchovávaniu a prezentácii prejavov tradičnej ľudovej kultúry. Otázka znie,  či je dostatočne podporená aktivita ľudí, ktorým tradície nášho národa ležia na srdci? Myslím, že to poviem za všetkých. NIE JE! A tento stav je dlhodobo neudržateľný, pretože spôsobuje stagnáciu a nie napredovanie. Do podpory prejavov tradičnej ľudovej kultúry by malo prúdiť niekoľkonásobne viac finančných prostriedkov, ako je tomu doposiaľ, ak sa má táto oblasť rozvíjať. Z každej strany počúvame, ako každý deklaruje podporu tradíciám, a keď príde na lámanie chleba, tak sa zrazu všetci záhadne stratia.

Aké máme východiská? Treba zjednodušiť grantový systém MK SR a treba viac financií na podporu programu 8 a nechať tu len podporu prejavov tradičnej ľudovej kultúry. Treba zjednotiť smerovanie celej podpory pre folklórne kolektívy cez kultúru. Zefektívniť činnosti Národného osvetového centra. Necháme sa prekvapiť, čo nám život prinesie? Alebo budeme priamo tlačiť na politikov, aby sa zmenili niektoré zákony na podporu toho najvzácnejšieho, čo doma máme!  

Pridaj komentár

Vypočujte si rádio pomocou Real playeru Vypočujte si rádio pomocou Winampu Vypočujte si rádio pomocou WMP Vypočujte si rádio pomocou Webového prehrávača Nalaďte si rádio

Počúvate reláciu:

Klenotnica


Práve hrá:

FSk Bystrany

Zeno moja potrepal ja koleno

viac ... Nalaďte si televíziu

Naladte si Folklor TV