3
Nebíčko v papuľke Dedina roka 2015
JankoHrasko.sk • slovenský folklór • rádio • televízia
Články  >  Odkazy dedín Turca 2.časť
Odkazy dedín Turca 2.časť

Ohodnoť článok hráškami


(10/10 hráškov, hlasovali 1 )

Igor Hraško (betar)

betar To, že som folklóristom, som pochopil, keď som nastúpil na vysokú školu a zistil, že bez folklóru to už nemôžem ťahať. Prešiel som cestu tanečníka, pedagóga, speváka i inštrumentalistu. Dnes som posadnutý folklórom …. piesňou,...

Odkazy dedín Turca 2.časť

24. 06. 2012
Martin, Turiec

  Pokračujeme v putovaní po regióne Turiec a hľadáme v obciach zachované prvky tradičnej ľudovej architektúry. Ďalšou obcou, na ktorú sa pozrieme je obec Necpaly, vzdialená od mesta Martin 12km. Je to opäť obec, ktorá sa nachádza skôr na okraji Turčianskej kotliny a teda mimo hlavného dopravného ťahu, preto patrí k tým, kde je málo moderných vplyvov na pôvodnú zrubovú výstavbu. Súčasná výstavba na začiatku obce už síce zmenila tvár i charakter obce, ale nezasahuje pôvodnú časť so zachovanými tradičnými zrubovými drevenicami, ktorých je v obci niekoľko. Prevažne sú postavené okolo pôvodnej hlavnej hradskej, ktorá vedie cez obec a ktorá bola po vojne upravená a na začiatku preložená, kde vznikla novšia výstavba domov. Na fotografiách vidno aj domoradie okolo cesty, kde sa tieto objekty nachádzajú. Niektoré z nich boli zrekonštruované, no zrejme pre nedostatok priestoru ostali v pôvodnom tvare a nemenili sa priestorové charakteristiky či obytných domov, či sýpok. Ako som spomínal, v obci sa nachádza niekoľko pôvodných zrubových domov s pôvodným tvarom sedlovej strechy s lomenou časťou v priečelí so zachovanými okennými otvormi pôvodných rozmerov. Na novších, už omietaných domoch, ktoré si zachovali pôvodný tvar sa na niektorých zmenil pôvodný tvar okna a nahradil jedným väčším okenným otvorom v priečelí, oproti pôvodným dvom oknám. Na žiadnom dome už nenájdeme pôvodný drevený šindeľ, avšak rekonštrukcia zemianskeho obydlia, ktoré je súčasťou obce má po rekonštrukcii osadený drevený šindeľ. Budovy sú opustené a slúžia už len ako turistická atrakcia, prípadne zásobáreň krmovín. V obci sa nachádza aj jeden kaštieľ rovnakého tvaru ako v Blatnici. Tento je však v zúboženom stave a pokiaľ sa majitelia nezačnú zaujímať o jeho zachovanie, môže dôjsť k jeho celkovej devastácii za pôsobenia len prírodných podmienok. V obci sa zachovalo aj niekoľko humien a samostatne stojacich stodôl. Samozrejme aj sýpky a jedna dvojsýpka, podobne ako v Karlovej. V strede obce je novšia rozhľadňa, ktorá slúži už ako hasičská zbrojnica a je mohutnejšia oproti zachovaným zvoniciam – hlásniciam v skôr spomínaných obciach. Obec Necpaly zatiaľ zachováva prvky tradičnej ľudovej architektúry, čo môže byť dobrým východiskom pre rozvoj cestovného ruchu.

Presunieme sa viac na sever Turca do obce Podhradie. Je to obec vzdialená od Martina 14km. Dostať sa tam môžeme odbočením z hlavnej cesty smerujúcej zo Žiliny na Liptov. Takže vidíme opäť vzťah obce sídliacej v blízkosti okresného mesta, prípadne v blízkosti hlavného dopravného ťahu. Keďže obec Podhradie je vzdialená od križovatky z hlavnej cesty 6km, môžeme ju nazvať periférnou a tým pádom tak, ako obce Blatnica, Necplay, Karlová (aj keď táto je pri hlavnom ťahu, ale je na hranici okresu) je málo zasiahnutá rekonštrukciami obydlí v novom štýle. Avšak dnes by ste v obci darmo hľadali pôvodnú zrubovú drevenicu. Všetky zachovalé drevenice, ktoré sa ešte v obci nachádzajú už mali omietnuté steny. Niektoré však najstarším typom omietky – hlinenej na šikmom latovaní n(aby hlina pri omazávaní „nestiekla“, až pop najnovšie omietky z moderných materiálov, dokonca aj so zateplením z vonkajšej strany. Avšak na mnohých domoch vidno zachované prvky tradičnej ľudovej architektúry v ich tvare a priestorovom členení. Tak, ako v predchádzajúcich obciach, domy si zachovali svoju proporčnosť čo do šírky a dĺžky a tak isto aj strechy. Nikde som však už nenašiel lomenú časť v priečelí strechy a niekde sa strechy zmenili z jednoduchej sedlovej na valbovú a polvalbovú. Zachovala sa však proporčnosť presahu strechy nad časť domu obrátenú do dvora s takzvaným podstienkom, alebo podstením. Na niektorých domoch sa zachovali aj pôvodné tvary okien, najmä v priečelí. V obci sú vidieť aj sýpky, z ktorých niektoré sú zrekonštruované, trochu možno zmenili výšku strechy v hrebeni a zmenil sa aj účel využívania (najmä na garážovanie) a naopak, sú tam aj sypárne, ktoré sú už v dezolátnom stave, postavené z kameňa a omietnuté hlinenou omietkou. Tieto sa už žiaľ pravdepodobne čoskoro rozpadnú a ostanú nám už len fotky, ako kedysi vyzerali. V obci je zachovaných aj niekoľko humien a stodôl, ktoré sa nachádzajú v zadných častiach dvorov, ktoré sú dodnes obývané. Našli sa však aj také dvory, kde domom s humnom a hospodárskou časťou sú dosť poškodené. Je zjavné, že sa o ne nik nestará, aj keď majú reálnych majiteľov.

Treťou obcou druhej časti našich potuliek po Turci je Rakovo. Obec vzdialená 10km od Martina. Je to opäť jedna z menších obcí regiónu, priamo susediaca s obcou Príbovce.  Obec Rakovo patrí opäť k tým menším, ale tak isto aj k tým, čo sú mimo hlavných dopravných trás. V obci je zachovaný a zrekonštruovaný kaštieľ štvorcového pôdorysu (teda odlišný od Blatnice a Necpál) a s manzardovou strechou. V jeho susedstve sa nachádza niekoľko zrubových dreveníc so zachovanými prvkami tradičnej ľudovej architektúry. Nachádzajú sa tu však aj zrekonštruované pôvodné drevenice, ktoré dostali nové strešné krytiny i novú fasádu, prípadne zateplenie. Väčšinou však pri dodržaní pôvodných rozmerov stavieb aj tvarom strechy. V zrekonštruovaných objektoch pôvodnej tradičnej ľudovej architektúry sa dnes využíva podkrovie na obytné účely, kedysi to bol len akýsi odkladací priestor. Takže pribudli aj okná v priečelí strešných konštrukcií, kedysi len zvislo doštené a doplnené prvkami a otvormi rôznych tvarov s magickou ochrannou funkciou. V obci Rakovo je dodnes zachovalá jedna zrubová sýpka bez vonkajšieho omietnutia. Nedosahuje však rozmery sýpok iných obcí, pri ktorých sme si výskyt sýpok spomínali. Pri niektorých domoch sa nachádzajú aj humná a stodoly. Mnoho z nich však zakrýva vegetácia ihličnatých stromov, takže ich nie je dobre vidieť ani na fotografiách.

Predposlednou obcou dnešnej časti rozprávania o zachovaných prvkoch tradičnej architektúry je obec Sklabiňa, vzdialená od Martina 8km. Tu je nutné spomenúť, že Sklabiňa, ako aj mnohé iné obce Turca, bola zapojená do partizánskych bojov v rámci Druhej svetovej vojny, takže mnoho z nich stihol podobný osud - vypaľovanie osídiel. Obnova zväčša prebiehala po skončení vojny a najdostupnejším materiálom bolo v našich severných častiach Slovenska stále drevo. Tí bohatší si mohli dovoliť domy s použitím už novších materiálov. Veľká výstavba nastala v 70.-tych a 80.-tych rokoch minulého storočia. Vtedy sa zmenil aj charakter bývania, zmenili sa proporcie i členenie domov. Avšak aj napriek tomu sa v Sklabini zachovalo domoradie súbežné s hlavnou hradskou smerom na Sklabinský Podzámok, kde sú vidieť zachované prvky turčianskej architektúry, ako sme si ich opisovali v predchádzajúcich obciach. Na niektorých domoch vidno zmeny v stavbe strechy, kde klasická sedlová strecha bola nahradená valbovou či polvalbovou. Proporcie domu sa však výrazne nezmenili, čo je jeden so zachovaných prvkov tradičnej ľudovej architektúry. Aj napriek novej výstavbe, či prestavbe domov od ulice, kde sa zmenili rozmery a stavalo sa viac do šírky, zostáva mnoho domov s pôvodným napojením na hospodársku časť. Pri pohľade z jedného dvora, kde mi dovolili ísť sa pozrieť až na koniec pozemku ma čakalo milé prekvapenie. Súčasťou takmer každého dvora boli stodoly a humná v pomerne zachovalom stave. Takže aj napriek novému domu postavenému v prednej časti dvora najbližšie k ulici, v zadnej časti sa zachovali hospodárske objekty s pôvodným rázom i využitím. V Sklabini mi však absentoval jeden prvok, na ktorý som bol doposiaľ zvyknutý z iných obcí, či už v schátralej či zachovalej, alebo rekonštruovanej podobe. Boli to sýpky, ktoré zvyčajne stávali na druhej strane cesty od domu. V tomto prípade na to za potokom nebolo miesto, keďže táto časť bola využívaná na výstavbu paralelnej ulice. Našiel som však jednu zrubovú sýpku atypického tvaru s podstrieškou. Je však už značne zdevastovaná a neplní už zrejme žiadnu funkciu v rámci hospodárstva. V obci sa nachádza ešte zopár nezrekonštruovaných, neomietnutých zrubových dreveníc, ktoré sú však už poznačené zubom času. Niektoré z nich dostali aj vynovený tvar strechy a novšiu krytinu. Ani jedna nemala na streche drevený šindeľ. Môžem teda konštatovať, že obec si zachováva pôvodné prvky tradičnej architektúry v dostatočnej miere a je sa na čo pozerať, aj keď niektoré objekty by si zaslúžili celkovú obnovu.

Veľmi blízko obce Sklabiňa sa nachádza obec Sklabinský Podzámok, ani nie celý kilometer cez kopec. Tu budem mať zjednodušenú úlohu, pretože obec Sklabinský Podzámok bola vo vojne kompletne vypálená a výstavba musela začať odznova. Zmenil sa tvar pôvodných budov stavaných na dĺžku. Aby sa zväčšila „predná“ izba, pristavil sa v prednej časti kus domu do tvaru písmena L, tým aj sedlová strecha príslušne do písmena L. čiastočne sa tak uzatvoril aj dvor. Zvyšná časť domu ostáva s pôvodným zoradením s prechodom do hospodárskej časti. Takto je vystavaná celá jedna ulica smerom do Kantorskej doliny. Medzi ne sa už v novšom období postavili aj nové budovy zo štvorcovým pôdorysom, takže čiastočne narušili rovnakú zástavbu s vybudovaných špecifickým charakterom tradičného staviteľstva. Treba povedať aj to, že už to neboli zrubové stavby, ale murované, teda odolnejšie voči požiarom. V obci sa vybudovali po vojne aj nové stodoly, ktoré sú v zachovanom stave a dodnes ich vidno  v niekoľkých častiach obce. Dá sa povedať, že v obci Sklabinský Podzámok je veľmi málo zachovaných pôvodných prvkov tradičnej ľudovej architektúry a k plusu sa môžu počítať hlavne stodoly a humná.   A vy sa môžete tešiť na ďalšiu časť, kde si predstavíme obce Trebostovo, Trnovo, Turčiansku Štiavničku a Turčianske Jaseno.

 

Tento článok, spolu s galériou fotografií je súčasťou projektu „Odkazy dedín Turca“ podporeného z grantového systému Nadácie SPP v programe  „Dedičstvo regiónov“.

Pridaj komentár

Vypočujte si rádio pomocou Real playeru Vypočujte si rádio pomocou Winampu Vypočujte si rádio pomocou WMP Vypočujte si rádio pomocou Webového prehrávača Nalaďte si rádio

Počúvate reláciu:

Klenotnica


Práve hrá:

SS Hnojnane Michalovce

Prisol persi oktober

viac ... Nalaďte si televíziu

Naladte si Folklor TV