3
Nebíčko v papuľke Dedina roka 2015
JankoHrasko.sk • slovenský folklór • rádio • televízia
Články  >  Šaffova ostroha 2013
Šaffova ostroha 2013

Ohodnoť článok hráškami


(10/10 hráškov, hlasovali 1 )

Igor Hraško (betar)

betar To, že som folklóristom, som pochopil, keď som nastúpil na vysokú školu a zistil, že bez folklóru to už nemôžem ťahať. Prešiel som cestu tanečníka, pedagóga, speváka i inštrumentalistu. Dnes som posadnutý folklórom …. piesňou,...

Šaffova ostroha 2013

07. 02. 2013
Dlhé Klčovo

Národné osvetové centrum Bratislava z poverenia MK SR vyhlasuje na rok 2013 celoštátnu postupovú súťaž a prehliadku sólistov tanečníkov v ľudovom tanci s medzinárodnou účasťou 

Šaffova ostroha

Termín: 24. – 26. 5. 2013

Výber z Organizačného poriadku celoštátnej postupovej súťaže a prehliadky sólistov tanečníkov v ľudovom tanci

Základné údaje
Vyhlasovateľom celoštátnej postupovej súťaže a prehliadky sólistov tanečníkov v ľudovom tanci je Národné osvetové centrum z poverenia Ministerstva kultúry SR.

Základná charakteristika:

Celoštátna postupová súťaž sólistov tanečníkov v ľudovom tanci

je vrcholným podujatím tejto kategórie na Slovensku.

Cieľom súťaže je:

 1. podnietiť umeleckých vedúcich, choreografov a interpretov vo folklórnych súboroch a skupinách k vyhľadávaniu a poznaniu tradičného tanečného materiálu
 2. podnietiť interpretov k vyhľadávaniu nielen jednotlivých tanečných motívov, ale k vzťahu a zákonitostiam, ktoré sa prejavujú v pôvodných charakteristických motivických väzbách v motivických radoch a postupnostiach v tancoch ich pôvodných nositeľov
 3. podnietiť interpretov k dôslednejšiemu naštudovaniu autentického tanca s rešpektom a úctou k jeho pôvodnej forme i k pôvodným nositeľom
 4. podnietiť interpretov k tvorivému prístupu, k osobitej interpretácii tanečného materiálu a jeho kvalitnému scénickému spracovaniu
 5. podnietiť interpretov vo folklórnych súboroch a skupinách k aktívnejšiemu a kvalitnejšiemu tanečnému prejavu
 6. vytvoriť priestor pre verejnú prezentáciu tanečníkov – sólistov, ktorí nie sú organizovaní vo folklórnych súboroch a skupinách
 7. predstaviť tvorivé prístupy tanečníkov v ľudovom tanečnom umení z blízkeho zahraničia
 8. zoznamovať verejnosť s hodnotami ľudového tanca, ako aj s najhodnotnejšími interpretačnými výkonmi.

Priebeh súťaže

Súťaž je postupová. Základným stupňom je región. V prípade veľkého množstva záujemcov – tanečníkov o súťaž, príslušné regionálne osvetové/kultúrne stredisko môže zrealizovať okresné kolo súťaže. Ak sa v niektorom regióne súťaž neuskutoční pre rôzne príčiny, organizátori krajskej súťaže budú brať do úvahy návrhy príslušných regionálnych osvetových/kultúrnych stredísk. Ak sa však súťaž skutoční, nemôže postúpiť súťažiaci, ktorý sa na nej nezúčastnil.

Výbery súťažiacich vykonáva Národné osvetové centrum na krajských stupňoch prostredníctvom odbornej poroty, ktorú na návrh organizátora vymenuje VÚC. V odbornej porote na krajskej úrovni musí byť najmenej jeden člen vymenovaný vyhlasovateľom – Národným osvetovým centrom.

Krajské postupové súťaže sa musia realizovať do polovice apríla príslušného roka.

Z každej úrovne môže za každú kategóriu postúpiť na vyššiu úroveň jeden súťažný výkon. (Ak regionálne osvetové/kultúrne stredisko usporiada súťaž pre viac okresov, tak v každej kategórii môže postúpiť jeden výkon z každého okresu). Vo výnimočných prípadoch si porota vyhradzuje právo postup neudeliť. Realizátor a organizačný garant postupovej súťaže môže, na základe odporúčania príslušných odborných porôt, pozvať na krajskú alebo celoštátnu súťaž aj ďalších ocenených z krajských kôl. (Regionálne a krajské súťaže je možne spájať.)

Podmienky súťaže:

Súťaže sa môžu zúčastniť tanečníci, ktorí v roku konania súťaže dovŕšia 12 rokov, trvale alebo prechodne bývajúci na území Slovenskej republiky

Súťažiť môže sólista, sólistka; tanečný pár;trojica, pokiaľ to príslušný tanec s pevnou formou vyžaduje

Dĺžka súťažného vystúpenia: 2 – 4 minúty

(tanečný materiál z územia Slovenskej republiky).

SÚŤAŽIACI BUDÚ ROZDELENÍ DO TÝCHTO KATEGÓRIÍ:

 • kategória A – osobnosti slovenského ľudového tanca (v rokoch 2013 a 2014 - Vojtech Littva, Liptovské Sliače*)

Táto kategória bude rozčlenená na dve časti:

a) povinná časť: tancovanie podľa Vojtecha Littvu - na základe filmového záznamu NOC Bratislava – presná tanečná transkripcia daných tanečných prvkov, motívov a motivických väzieb

Ukážku pospájaných motivických väzieb tanca Liptovské Sliače Vojtecha Littvu nájdete na tomto odkaze

b) Improvizačno-interpretačná časť: Tanečník resp. tanečný pár si tesne pred tancom vylosuje z liptovských melódií, ktoré mu muzika zahrá v ľubovoľnom počte a poradí. Dôraz sa bude klásť na dokonalé zvládnutie tanečných motívov (motivických väzieb) a ich vhodné využitie v tanečnom prevedení improvizačnou formou. (Tanečníci si musia pripraviť tanec na všetky melódie, lebo dopredu nebudú vedieť, ktoré si pred svojim výstupom vylosujú.)

Tu sú melódie platné pre improvizačno-interpretačnú časť:

1. pieseň, 2. pieseň, 3. pieseň a 4. pieseň

Ako inšpirácia Vám môže poslúžiť aj tanec Vojtecha Littvu - Liptovské Sliače, zo Šaffovej ostrohy v roku 2003 tu: Vojtech Littva - Liptovské Sliače 

Súťažiaci v tejto kategórii musia absolvovať obe časti kategórie.

Upozornenie:

Záznam tanca a hudobné podklady sú uverejnené aj na tomto odkaze . 

 • kategória B – voľná kategória – interpreti od 16 rokov, ktorí si do súťaže pripravia tanec pôvodných nositeľov ľudových tradícií, alebo tanec podľa interpretov zo „zlatého fondu" Šaffovej ostrohy. Všetci súťažiaci v tejto kategórii musia zaslať upravený videozáznam (max.1,30 min.) pôvodného nositeľa do 17.4.2013 na kontakt. V prípade tanečnej rekonštrukcie tanca je nutné dodať kópiu archívneho zápisu (+adresa informačného zdroja ).
 • kategória C – tanečníci od 16 do 60 rokov (voľný výber)
 • kategória D – tanečníci od 12 do 16 rokov – iba zo Slovenska. Účinkujú v nej i deti súťažiace so Šaffovym tancom. Súťažiaci v roku súťaže nesmie dovŕšiť vek 16 rokov.
 • kategória N – nositelia ľudových tradícií nad 60 rokov + zlatý fond (nesúťažná kategória)

 

Kontakt:

Jozef Burič

Národné osvetové centrum

Nám. SNP 12

812 34 BRATISLAVA 1

e-mail: buric@nocka.sk

Pridaj komentár

Vypočujte si rádio pomocou Real playeru Vypočujte si rádio pomocou Winampu Vypočujte si rádio pomocou WMP Vypočujte si rádio pomocou Webového prehrávača Nalaďte si rádio

Počúvate reláciu:

Klenotnica


Práve hrá:

OLUN

(07) Javore siroke listy mas

viac ... Nalaďte si televíziu

Naladte si Folklor TV