3
Nebíčko v papuľke Dedina roka 2015
JankoHrasko.sk • slovenský folklór • rádio • televízia
Články  >  Dotačný systém Ministerstva kultúry Slovenskej republiky na rok 2013
Dotačný systém Ministerstva kultúry Slovenskej republiky na rok 2013

Ohodnoť článok hráškami


(10/10 hráškov, hlasovali 1 )

Martin Bega (Maťo)

Maťo bývalý tanečník DFS Turiec, FS Fatran, FS Turiec ktorý najviac prirástol k môjmu srdiečku. Teraz som aktívny už len na festivaloch. A ako ma spoznáte? Diktafón v ruke, foťák na krku a vždy pri dievčatách :o)

Dotačný systém Ministerstva kultúry Slovenskej republiky na rok 2013

15. 05. 2013
Bratislava

Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky vyhlasuje nové Výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie v programoch

 Pro SlovakiaKultúra znevýhodnených skupín a Nehmotné kultúrne dedičstvo a kultúrno-osvetová činnosť.

Upozornenie:

 • žiadosť musí byť podpísaná, pevne zviazaná (hrebeňová väzba, tepelná väzba) a všetky strany žiadosti, vrátene príloh, musia byť očíslované,
 • pre úspešné postúpenie žiadosti na jej vyhodnotenie v dotačnej komisii  je nevyhnutné, aby žiadosť bola ku dňu podania úplná a spĺňala všetky náležitosti v zmysle zákona č. 434/2010 Z. z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva kultúry Slovenskej republiky a Výnosu Ministerstva kultúry Slovenskej republiky č. 503/2010 Z. z. o podrobnostiach o účele poskytnutia dotácie, vzore žiadosti, popisu projektu a celkového rozpočtu projektu a ďalších podrobnostiach o náležitostiach žiadosti v znení výnosu Ministerstva kultúry Slovenskej republiky z 21. septembra 2011  č. MK-2576/2011-10/12579, ktorým sa mení a dopĺňa výnos Ministerstva kultúry Slovenskej republiky č. 503/2010 Z. z. o podrobnostiach o účele poskytnutia dotácie, vzore žiadosti, popisu projektu a celkového rozpočtu projektu a ďalších podrobnostiach o náležitostiach žiadosti,
 • žiadosť nie je možné dopĺňať. Opätovná elektronická registrácia je možná až po vyhlásení novej výzvy na predkladanie žiadostí (ďalšieho kola),
 • dotácia na projekty realizované v roku 2013 bude poukázaná na účet prijímateľa až po akceptovaní vyúčtovania prípadne poskytnutej dotácie za rok 2012.

Všeobecné informácie

 • Zákon č. 434/2010 Z. z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva kultúry Slovenskej republiky.
 • Výnos Ministerstva kultúry Slovenskej republiky č. 503/2010 Z. z. o podrobnostiach o účele poskytnutia dotácie, vzore žiadosti, popisu projektu a celkového rozpočtu projektu a ďalších podrobnostiach o náležitostiach žiadosti.
 • Výnos z 21. septembra 2011 č. MK-2576/2011-10/12579, ktorým sa mení a dopĺňa výnos Ministerstva kultúry Slovenskej republiky č. 503/2010 Z. z. o podrobnostiach o účele poskytnutia dotácie, vzore žiadosti, popisu projektu a celkového rozpočtu projektu a ďalších podrobnostiach o náležitostiach žiadosti.
 • Smernica č. 6/2012 o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva kultúry Slovenskej republiky.
 • Úplné znenie Rokovacieho poriadku komisií programov/podprogramov dotačného systému Ministerstva kultúry Slovenskej republiky.
 • Úplná žiadosť o poskytnutie dotácie a potvrdenia predkladané do dotačného systému.
 • Často kladené otázky súvisiace s poskytovaním dotácií v pôsobnosti Ministerstva kultúry Slovenskej republiky.
 • Disponibilný objem finančných prostriedkov na výzvy v roku 2013.
 • Návrhy zmlúv o poskytnutí dotácie na rok 2013.
 • Kontakty na tajomníkov jednotlivých programov.

Elektronická registrácia žiadostí na rok 2013

Termín uzávierky

28. jún 2013

Dotačné programy

5 Pro Slovakia - NOVÁ VÝZVA!

(účel: podpora medzinárodnej spolupráce v oblasti kultúry; podpora projektu, na ktorého realizáciu získal žiadateľ grant z Európskej únie, prostredníctvom programu vytvoreného Európskou úniou pre kultúrne odvetvia a kultúrne subjekty, ak takýto projekt prispieva k praktickej realizácii cieľov Európskej únie vo vzťahu k Slovenskej republike)

6 Kultúra znevýhodnených skupín obyvateľstva - NOVÁ VÝZVA!

(účel: kultúrna aktivita zdravotne postihnutých alebo inak znevýhodnených skupín obyvateľstva)

7 Nehmotné kultúrne dedičstvo a kultúrno-osvetová činnosť - NOVÁ VÝZVA!

(účel: kultúrna tvorivosť a voľnočasová kultúrna aktivita; vzdelávací program v kultúre)

Zdroj: MK SR 
 

Informáciu Vám sprostredkovalo:
Združenie pre rozvoj vidieka
www.rozvojvidieka.sk a www.jankohrasko.sk

Pridaj komentár

Vypočujte si rádio pomocou Real playeru Vypočujte si rádio pomocou Winampu Vypočujte si rádio pomocou WMP Vypočujte si rádio pomocou Webového prehrávača Nalaďte si rádio

Janko Hraško Práve hrá:

Track 12

viac ... Nalaďte si televíziu

Naladte si Folklor TV