3
Nebíčko v papuľke Dedina roka 2015
JankoHrasko.sk • slovenský folklór • rádio • televízia
Články  >  POSOLSTVO PIESNÍ SLOVENSKU A SVETU
POSOLSTVO PIESNÍ SLOVENSKU A SVETU

Ohodnoť článok hráškami


(10/10 hráškov, hlasovali 1 )

Janko Hraško (jankohrasko)

jankohrasko Niektoré články pre Vás zverejňuje, ale aj ľudové pesničky z archívu rádia a rozprávky pre Vás vyberá a hrá náš najmilší redaktor a moderátor Janko Hraško ;).

POSOLSTVO PIESNÍ SLOVENSKU A SVETU

09. 07. 2013
Slovensko

Základná charakteristika Posolstva piesní Slovensku a Svetu

Je kultúrne podujatie venované 1150. výročiu príchodu sv. Cyrila a Metoda, otvorené pre všetkých ľudí, ktorým je osobne spievaná pieseň zážitkom, potrebou, naplnením. Je osobným príspevkom každého účastníka k výročiu fundamentálnej udalosti aj slovenského národa. Vychádza z poznania, že piesne spievané v otvorenej krajinea najmä nad ňou mali a majú na Slovensku osobitné čaro a moc.

Vychádza aj z viery, že znejúce spoločne na mnohých miestach, na všetkých kopcoch, vyvýšeninách, hradoch a výnimočných miestach našej súčasnosti, sa piesne menia v duchovnú silu, ktorá znásobuje myšlienky textov a estetický účinok melódií.

Začne 20. júla 2013, o 12. hodine, digitálnou technikou koordinované, a podľa síl v jednotlivých centrách spievania  zaznamenané ako svedectvo naraz na všetkých vybratých centrách spievania.

Bude sa skladať z dvoch častí.

Základného, jednotného programu pre všetky centrá spievania,

ktorého obsahom budú vybraté, do presného poradia zostavené piesne často znejúce na Slovensku rôzneho pôvodu: ľudové, ľudové – znárodnelé, umelé (ktorých autori sú známi), chrámové spevy a piesne. Tento pripravený výber má trvanie: 74 minút.

Doplnkového programu, odlišného pre každé centrum spievania

ktorého obsahom budú piesne obľúbené v okolí konkrétneho miesta spievania. Ich výber, zoradenie, uvádzajúce inštrumentálne vstupy, budú v právomoci hudobných garantov pri odporúčanom princípe, aby každé zoskupenia navrhlo dve - tri piesne, podľa vlastných kritérií obľúbenosti. Odporúčané trvanie: 20– 30 minút. Jeho zostavenie by mal koordinovať garant regionálneho centra spievania.     

 

Fragmenty z Projektu

I

Vznik tradície v rámci OZVIEN staroslovenčiny pod Kráľovou hoľou. Festival „novej generácie“ OZVENY staroslovienčiny pod Kráľovou hoľou vznikol v roku 1994. Impulzom preň bolo úsilie obnažiť súvislosti ľudového a chrámového spevu v tomto kúte Slovenska, v ktorom sa vo viacerých v bližších aj vzdialenejších dedinách sformoval pôsobivý viachlasný spev ľudových aj chrámových piesní. Udržuje sa dodnes  a s osobitou sugesciou aj pre mladú generácie sa šíri po celom Slovensku. Obce, ktoré boli svojou hospodárskou činnosťou (pestovaním, aj spracovaním lesných drevín) výrazne naviazané na lesy v okolí Kráľovej hole, v ktorých má spomínaný viachlasný spev tradíciu majú obyvateľov hlásiacich sa k rôznym kresťanským náboženstvám. Važec, Východná, Šuňava, Štrba, sú prevažne evanjelické, s menším podielom katolíkov a babtistov, Liptovská Teplička je prevažne katolícka, Vernár, Telgárt, Šumiac sú prevažne gréckokatolícke s malým podielom pravoslávneho obyvateľstva, Rejdová, ktorá s nimi chotárom susedí je evanjelická. V podstate je to obraz celého Slovenska. V Telgárte pramení Hron, no z úpätí Kráľovej hole stekajú vody na rôzne smery. Rovnako do Váhu, ako do Hnilca, Hornádu a rieky Poprad. Nimi do rôznych morí Európy. To dalo inšpiráciu zaradiť do dramaturgie OZVIEN už od druhého ročníka nielen úvodné stretnutie pri prameni Hrona. Stalo sa ním aj spievanie na Kráľovej holi, ktoré sa od samotného začiatku nazýva Posolstvo piesní Slovensku. Patrí k najemotívnejším prvkom Ozvien a pre mnohých aj k celoživotným zážitkom.

II

Spoločné spievanie – kultúrny fenomén Slovenska. Na Slovensku je spoločné spievanie výrazným prejavom rodinného a výročného zvykoslovia, spoločenských stretnutí a zhromaždení. Harmonizuje tieto príležitosti, napĺňa emotívne podnety, pestuje zmysel pre obrazné a najmä poetické vyjadrenie vyznávaných etických princípov, osvetľuje a objasňuje dejinné udalosti, slúži odovzdávaniu posolstiev medzi generáciami. Táto tradícia bola v pozadí vzniku spevokolov aj divadelných súborov. V súčasnosti však upadá. Príčin je mnoho. V škole sa spieva len málo. Vojenská prezenčná služba, ktorá bola silnou motiváciu pre mladých mužov pri preberaní miestnych tradícií spoločného spievania a obohacovaná spevom pochodových piesní je zrušená a tým zaniká aj pestovanie mužského viachlasného spevu.

III

Základné princípy účasti.

Podujatie Posolstvo piesni Slovensku a Svetu je otvorené všetkým záujemcom, ktorí budú akceptovať tieto zásady:

A – Prihlásia sa do satelitného centra PPSS – miesta, ktoré si vybrali – a zaviažu rešpektovať stanovené zásady. Dostanú texty, označenia a pokyny.

B – Pripravia sa na spievanie naspamäť, alebo s pomocou notových zápisov.

C – Zaistia si dopravu na určené parkovisko, občerstvenie a zvládnu výstup na miesto (vrch), ktoré si vyberú.

IV

Kráľová hoľa – centrálny bod

Spoločné spievanie na Kráľovej holi bude súčasťou 19. OZVIEN staroslovienčiny. Dopravu pozvaných účinkujúcich, hostí a TV štábu, ktorých dopravné prostriedky budú mať povolenie, zaistia usporiadatelia. Iným záujemcom bude Kráľová Hoľa prístupná len peši, alebo byciklami. Hlavným speváckym telesom bude zbor Lúčnice, ktorý bude niektoré skladby spievať v originálnej úprave. Dirigentka Lúčnice bude usmerňovať aj celé spievanie. Dielčie podrobnosti budú súčasťou konečných pokynov koordinovaných s Televíziou zaisťujúcou prenos a záznam. Koordinácie priameho prenosu

so spievaním na ďalších vrchoch vybratých miestach bude predmetom ďalšej fázy prípravy podujatia. Na ďalších miestach  vrchoch, pahorkoch a pod. – bude Posolstvo piesní Slovensku a Svetu a inštrumentalistov, viesť kvalifikovaný dirigent, ktorým môže byť aj vyspelý akordeonista.

 

Fragmenty z Vodiacej osnovy

prípravy a vytvorenia – pre tých, ktorí sa stotožňujú s takouto formou symbolického prejavu vďačnosti, ľudí rôzneho vierovyznania, spoločenského postavenia, sociálneho cítenia a veku: v jeden čas a na mnohých miestach Sveta, prostredníctvom piesní vzdať hold za dielo, ktoré pre nás Cyril a Metod vytvorili, – pre tých, ktorým sa neťaží spojiť sa s inými a precítiť s nimi,  ako sa v piesňach dá spoznať naša obrazotvornosť, schopnosť vyjadriť sa v symboloch, vďačnosť za dary na ceste v minulosti, aj viera v budúcnosť, – pre tých, ktorým sa neťaží vyjsť do prírody a nechať sa v nej unášať vlastným spevom a veriť, že sa všetky, tisíckami hrdiel naraz spievané piesne, zlievajú do jediného, modlitbe podobného vzdušného prúdu, ktorý dokáže odviať závisť, nenávisť, túžbu po mamone a pomste a iné ľudské neresti.

 

Zásady, podmienky a princípy účasti v jednotlivých regionálnych centrách spievania:

Základnou podmienkou realizácie PPSS v ktoromkoľvek regionálnom centre je, že sa nemôže spájať, propagovať a uvádzať ako súčasť iného, obecného, regionálneho, už tradičného, alebo nového podujatia, ktorejkoľvek politickej strany, inštitucionálne zastrešenej, cirkevnej, komunálnej, alebo inej spoločenskej ustanovizne. Príslušnosť jednotlivcov k nim však účasti na PPSS neprekáža. Práve naopak.

Cieľom podujatia je združiť všetkých, nech sú akéhokoľvek náboženstva, politického presvedčenia, aj národnosti, ktorí sa stotožňujú s obsahom a poslaním PPSS. Dôsledkom nedodržania tejto podmienky v ktoromkoľvek regionálnom centre       spievania bude vylúčenie z registrácie ako súčasti PPSS a tým propagácie pred, v priebehu a po podujatí a strata oprávnenia zúčastniť sa podujatia.

Podujatie je otvorené pre všetkých, preto sa ho môže zúčastniť:

Každý, kto vie a rád spieva a je ochotný zúčastniť sa prípravy a rešpektovať jeho koncept.

Každý, ktorému vek umožňuje samostatne sa pohybovať (od 3 do ....rokov), chce a vie sa na vlastné náklady dopraviť obďaleč vybratého miesta spievania a potom peši vyjsť na miesto spievania na vlastných nohách a na vlastnú zodpovednosť.

Každý, kto bude rešpektovať pokyny a usmernenia garantov podujatia a bude ochotný podriadiť sa evidencii a byť označený, či už: ako účinkujúci, alebo zaregistrovaný hosť, aj kvôli zdravotnej službe, ktorú by malo mať každé centrum spievania zabezpečenú prostredníctvom garanta regionálneho miesta spievania.

Každý kto vylúči zo svojho „občerstvenia“ pred a počas uvádzania PPSS už na vybranom mieste alkohol a bude dbať,  aby tak robili aj ostatní z jeho okolia.

Každý kto na PRIHLÁŠKE K ÚČASTI viazanej ku konkrétnemu regionálnemu centru spievania sa svojim podpisom zaviaže rešpektovať pokyny garanta centra spievania.

Zoskupenia, ktoré sa zaviažu neorganizovať a nepozývať “bočných účastníkov“ s inými zámermi a záľubami ako je spievanie a vlastný obsah PPSS.

Ktoré budú súhlasiť s vyhotovovaním fotografickej a video dokumentácia.

 z prípravy aj vlastného podujatia pre ďalšie využitie miestnymi garantmi, alebo hlavným organizátorom.

 

Posudky SPEVNÍKA

Dr. Ivan Mačák

SPEVNÍK

Posolstva piesní Slovensku a svetu

V našom každodennom živote sa do popredia dostáva orientácia na materiálne statky. Intuitívne výhrady, ktoré sme voči nej niekedy pociťovali, sa už pomaly vytrácajú. Čoraz viac podliehame predstave,  že táto orientácia je vlastne správna. Nabáda nás k tomu, aby sme sa zaradili do prúdu, ktorý nám má zabezpečí hojnosť a prosperitu. Máme pocit, že k tomuto prúdu by sme sa už ani nemali pokúšať vytvárať alternatívu. Presadzuje ich predsa celý systém legálnych demokratických inštitúcií (stojí za zmienku, že v pozadí nie sú nečinné ani vplyvné finančné kruhy!!). V tomto zmysle prejavujú svoje vízie aj inštitúcie Európskej únie. Podľa publikovaných dokumentov ponímajú kultúru ako cestu, ktorá (pretože kultúra podporuje kreativitu) zabezpečí európskemu priemyslu konkurencieschopnosť voči priemyslu americkému. Zdá sa, že kultúra stráca svoju duchovnosť a stáva sa tovarom.

Na projekt Viliama J. Grusku by sme mali pozerať predovšetkým v tomto kontexte.  Nehovorí o ekonomickej prosperite, ale upozorňuje na to, že človek má aj dušu a tejto duši treba ponúkať z času na čas myšlienky a podnety, ktoré spôsobia, že duša pookreje a ožije. Obdivuhodné je, že sa pritom nesústreďuje na jednotlivosti. Vie, že javy duchovného sveta sú komplementárne poprerastané a preto chce naznačiť ich súvzťažnosti.

Komplementárne prepojenie príspevkov v Spevníku posolstva piesní Slovensku a svetu má niekoľko úrovní. Všetky zastrešuje 1150-te výročie príchodu vierozvestcov sv. Konštantína-Cyrila a Metoda na Veľkú Moravu.  Ich príchod spôsobil, že sa jej kultúra začala ď

ďalej rozvíjať v duchu kresťanskom. Nie je teda iba významným historickým výročím, ale pripomína, že príchod vierozvestcov mal zásadný vplyv na formovanie slovenskej kultúry. Hoci to v našom každodennom živote nepociťujeme, stali sme sa súčasťou náboženstva, ktorého základ tvoria myšlienky porozumenia a lásky. Kresťanstvo sa stalo základňou, z ktorej vyrastali všetky naše najvýznamnejšie duchovné prejavy a tento trend pretrváva do súčasnosti. Preto je skvelé, že práve toto výročie sa stalo nosnou témou Gruskovho projektu.

Spevník dáva možnosť, aby sa účastníci pripravovaného podujatia aj po jeho skončení mohli zamýšľať nad podnetmi, ktoré sú v ňom obsiahnuté. Popri hudobných ukážkach obsahuje Spevník aj prekvapujúcu rôznorodosť pohľadov na tradíciu ľudového a bohoslužobného spevu. V krátkych, ale hutných príspevkoch jednotliví autori čitateľovi predkladajú podnety pre hlbšie úvahy o hudobnej tradícii nášho duchovného bohatstva. Ich vyjadrenia naznačujú širokú škálu väzieb – charakterizujú ich vývoj, špecifikujú vlastnosti cirkevných obradov i výskum spoločného spevu v súvislosti s udržiavaním duchovnej tradície. Odkrývajú komplementárnu previazanosť piesní s prejavmi fungovania kultúry ako celku. V tomto kontexte je pozoruhodný rozhovor Karola Plicku s Jánom Smrekom z roku 1931, v ktorom naznačil, že spoločenské zmeny onedlho ukončia tradíciu ľudového spevu. Možnosť záchrany videl v škole a inteligencii na vidieku. V súvislosti s úvahami nad týmito myšlienkami nadobúdajú iný odtieň aj vyjadrenia slovenských hudobných skladateľov. Z ich výpovedí vyznieva nielen úprimný obdiv k tejto tradícii, ale aj presvedčenie, že by sme si ju mali zachovávať, pretože reflektuje základy našej kultúrnej identity.

Výročie príchodu vierozvestcov na Veľkú Moravu sa pre Viliama J Grusku stáva príležitosťou, aby prakticky – putovaním v prírode – pripomenul našu ďalšiu súvzťažnosť s prostredím v ktorom žijeme a významom hôr pre formovanie nášho duchovného sveta. Piesne majú zaznieť asi na 50-tich vrchoch, pahorkoch a významných miestach našich dejín. Mali by nám pripomenúť, že tieto miesta, ktoré sme kedysi ponímali ako posvätné alebo aspoň plné duchovných hĺbok, by nám mali aj dnes pripomínať potrebu spätosti sveta duchovného so svetom prírodným.

Bratislava 18. 5. 2013

 

Mgr. art . Ladislav Kačic, PhD., Slavistický ústav Jána Stanislava SAV

Posudok na publikáciu

Posolstvo piesní Slovensku a svetu.

Spevník vďakyvzdania venovaného príležitosti 1150. výročia príchodu sv. Cyrila a Metoda

k našim predkom na Veľkú Moravu

 

Publikácia Doc. Ing. Viliama Grusku Posolstvo Slovensku a svetu. Spevník vďakyvzdania venovaného príležitosti 1150. výročia príchodu sv. Cyrila a Metoda k našim predkom na Veľkú Moravu bude jedným z najzaujímavejších a najcennejších príspevkov k „Roku sv. Cyrila a Metoda“. Ing. Gruska, dlhoročný kultúrny pracovník a organizátor mnohých podujatí, ktoré mali široký celospoločenský záber (v novšej dobre napr. Dni kolied kresťanov Slovenska, Staré noty mladých strún a mnohé iné) aj v tejto publikácii prejavuje svoje typické črty, predovšetkým maximálnu náročnosť na kvalitu. Publikácia prináša okrem výberu známych ľudových, duchovných a národných piesní cenné texty našich Çpopredných odborníkov na ľudovú a duchovnú pieseň či cirkevnú hudby rôznych konfesií (O. Elschek, V. Judák, Ľ. Michalková, D. Škoviera, A. Derevjaníková a i.), ako aj literárne a myšlienkovo hodnotné texty umelcov, skladateľov a básnikov (P. Eben, M. Rúfus, E. Suchoň, R. Berger, I. Zeljenka a i.), týkajúce sa nášho kultúrneho dedičstva, morálky, potreby ekumenizmu a pod., teda skutočností, ktoré sú aj (resp. najmä) v našej dobe „rýchlokvasených celebrít“ viac než aktuálne. Na základe starostlivého výberu autorov sprievodných textov i konkrétnych piesní možno tvrdiť, že publikácia zanechá výraznú stopu na spevnosti nielen staršej, ale i mladších generácií (a to napriek absencii „záštity“ A. Banášovej, O. Rószu a podobných „veľkých kalibrov“ slovenského šoubiznisu, nad takýmto projektom). Veľmi pozitívne možno hodnotiť aj fakt, že publikácia sa nezameriava jednostranne len na jednu konfesiu, ale podobne ako všetky doterajšie projekty V. Grusku je jednoznačne nadkonfesionálna.

Spevník má aj veľmi sympatickú grafickú úpravu. Bolo by však potrebné odstrániť drobné tlačové nedostatky (ktoré, samozrejme, vôbec neznižujú hodnotu publikácie!): prekrývanie sa harmonických značiek s inými textami na niektorých stranách

Publikáciu Posolstvo piesní Slovensku a svetu hodnotím celkovo veľmi pozitívne, ako mimoriadne prínosnú a potrebnú.

Bratislava, 21.5.2013

 

Fotografie: Archív Viliam J. Gruska

 

Účinkujúcich, ako aj miesta spievania nájdete pri PODUJATÍ TU:

Pridaj komentár

Vypočujte si rádio pomocou Real playeru Vypočujte si rádio pomocou Winampu Vypočujte si rádio pomocou WMP Vypočujte si rádio pomocou Webového prehrávača Nalaďte si rádio

Počúvate reláciu:

Klenotnica


Práve hrá:

SS Taskovci

Dumber, dumber

viac ... Nalaďte si televíziu

Naladte si Folklor TV