3
Nebíčko v papuľke Dedina roka 2015
JankoHrasko.sk • slovenský folklór • rádio • televízia
Články  >  Kreácie detského folklóru 2014
Kreácie detského folklóru 2014

Ohodnoť článok hráškami


(0/10 hráškov, hlasovali 0 )

Janko Hraško (jankohrasko)

jankohrasko Niektoré články pre Vás zverejňuje, ale aj ľudové pesničky z archívu rádia a rozprávky pre Vás vyberá a hrá náš najmilší redaktor a moderátor Janko Hraško ;).

Kreácie detského folklóru 2014

26. 03. 2014
Lipany, Galéria Mestského úradu

Divadlo Jonáša Záborského – útvar osvetovej činnosti v Prešove v spolupráci s Prešovským samosprávnym krajom – odborom kultúry a Mestským úradom - oddelením kultúry a športu v Lipanoch uskutočnilo 2okresné súťažné prehliadky detského hudobného folklóru pod názvom KREÁCIE DETSKÉHO FOLKLÓRU 2014 - 45. ročník.

Podujatia sa uskutočnili v dňoch 14. marca 2014 v priestoroch galérie Mestského úradu v Lipanoch ( pre súbory pôsobiace v okrese Sabinov) a 23. marca 2014 na Malej scéne Divadla Jonáša Záborského v Prešove (pre súbory pôsobiace v okrese Prešov) 

Poslaním podujatia je podporovať a rozvíjať u detí lásku k folklóru a podnecovať ich k aktívnej činnosti v tejto oblasti. Umožniť im prezentovať výsledky svojej práce na verejnosti a konfrontovať ich s výsledkami iných. Poskytnúť priestor ako členom, tak i vedúcim na tvorivé stretnutia s kolektívmi toho istého zamerania a vytvorením emotívnej atmosféry pri týchto stretnutiach ich motivovať k trvalému vzťahu k folklórnej tradícii i prítomnosti. Neoddeliteľnou súčasťou súťaže je vyhľadávanie nových muzikantských a speváckych talentov a v neposlednom rade sprostredkúvanie hodnotných vystúpení  širšej poslucháčskej verejnosti.           

Výkony súťažiacich kolektívov a jednotlivcov hodnotila odborná komisia v zložení: PaedDr. Ľubomír Šimčík – vysokoškolský pedagóg hudby, predseda, Mgr. Jana Maľová – hlasová pedagogička a Jozef Piroh – hudobník. Odborná porota zadeľovala súťažné vystúpenia podľa výkonu do týchto pásiem – zlatého s postupom, zlatého, strieborného a bronzového.           

Okres Sabinov reprezentovalo 110 účinkujúcich z 8 detských folklórnych súborov. Boli to: DFS LIPKA pri ZŠ Komenského 113, Lipany (ved. Mgr. Mária Jochmanová),  DFS BRIEZKA pri ZŠ s MŠ Brezovica ( Mgr. Anna Adamečková a Mgr. Radoslav Duda),  DFS HAVRANČATÁ Obec Ľutina ( Mária Blaščáková), DFS JAZIERKO pri ZŠ s MŠ Rožkovany (Mgr. Milena Kaprálová), DFS SABINÍK pri MsKS Sabinov ( Mgr. Katarína Lukčíková), DFS DUBOVIČANČEK pri ZŠ Dubovica (Mgr. Michal Hromjak), DFS HVIEZDIČKA pri ZŠ Hviezdoslavova 1, Lipany (Mgr.Janka

Smolková),  ZUŠ Lipany (Mgr. Radoslav Duda). K zdarnému priebehu podujatia výraznou mierou prispeli aj pracovníci oddelenia kultúry a športu pri MsÚ v Lipanoch Marcela Tomková a Jaroslav Rakaš. 

Okres Prešov reprezentovalo 75 účinkujúcich zo 6  kolektívov, a to: DFS CENGÁČIK pri MŠ Bernolákova 19, Prešov (Helena Kurillová), DFS  FIJALEČKA pri ZŠ Šrobárova, Prešov (Mgr. Ľubomír Šebej), DFS ČIPEČKA pri Cirkevnej ZUŠ sv. Mikuláša v Prešove (Bc. Stanislav Salanci), DFS LASTOVIČKY pri ZŠ s MŠ v Sedliciach (PaedDr. Irena Veverková), DFS ŠARIŠ pri ZUŠ Mikuláša Moyzesa v Prešove ( František Novotný) a DFS KLÁSOK pri ZŠ s MŠ vo Svinej (Mgr. Mariana Karabinošová). Na ich vystúpenia sa prišlo pozrieť asi 200 divákov.

Predseda poroty PaedDr.  Ľubomír Šimčík nám k tejto súťaži povedal: „Úroveň súťaže bola veľmi dobrá. Vyvážene boli zastúpené všetky kategórie, okrem kategórie sólistov inštrumentalistov. Napriek očakávaniam sa neprihlásili detské folklórne súbory, ktoré pracujú dlhodobo a mohli by ísť príkladom pre ostatné kolektívy. Významná je účasť dvoch ľudových hudieb, pričom obe postúpili na krajskú súťaž. Porota ocenila prácu pedagógov počas prípravy na súťaž. Súťaž bola organizačne výborne pripravená.“

Vyberáme z hodnotenia súťaže hlasovej pedagogičky Mgr. Jany Maľovej: „Hlasový prejav detí si aj v tomto roku udržal svoju obvyklú úroveň v porovnaní s minulými ročníkmi súťaže. Deti spievali po intonačnej stránke čisto nielen v sólovom prejave, ale aj v dvojhlase, či už ako duetá alebo v rámci speváckej skupiny. Prevládali hlasy zvučné, využívajúce svoje možnosti rezonancie, pekné svojim zafarbením. Tóny, opreté o dych, zneli pevne a dobre sa niesli v priestore, problémy so speváckym dychom sa vyskytli len veľmi ojedinele.

Artikulácia bola na dostačujúcej úrovni, čo sa odzrkadlilo na dobrej zrozumiteľnosti textov piesní. Občas sa vyskytli nedostatky v súhre pri vyslovovaní slabík u detí spievajúcich v skupine, ale celkovo zneli spevácke skupiny kompaktne a hlasovo vyrovnane.

 Po technickej speváckej stránke sa vo viacerých prípadoch vyskytovala chyba v tvorbe nižších tónov, najmä pri spievaní väčšieho intervalového skoku smerom dole, čo odoberalo znelosť nižším polohám. Hlasový rozsah však mali deti výborný, vyššie tóny pri transpozíciách im nerobili problémy.

 Pohyb a tanečné prvky prevažne vkusne dopĺňali spev, no pri speváckych skupinách sa občas objavilo, že choreografia bola prekážkou toho, aby sa spev niesol do hľadiska.

Ako nedostatok možno vytknúť nedodržanie časových limitov jednotlivých vystúpení. V kategórii sólový spev sa stávalo, že vystúpenie interpreta bolo príliš krátke a v kategórii speváckych skupín presahovalo povolený limit.

Pri vystúpení niektorých folklórnych súborov neboli jasne oddelené kategórie, súbor vystúpil s celým pripraveným pásmom, a tým sa nedodržali presne podmienky súťaže.

Výber piesní bol ale široký, vedúci folklórnych súborov siahli aj po menej frekventovaných ľudových piesňach z daného regiónu, čo je v súťaži veľmi vítané.

Interpreti vedeli na svoj vek skvelo vystihnúť charakter piesne, pracovali s dynamikou. Ich celkový spevácky prejav sršal energiou, radosťou a chuťou spievať čo najlepšie, zdravou súťaživou atmosférou, a to je pozitívna stránka súťaže. Udržiavajú sa tak tradície a detskí interpreti ľudových piesní dostávajú priestor na svoju prezentáciu.“

 

V Ý S L E D K Y:  14. marca 2014 - Lipany (súbory pôsobiace v okrese Sabinov)

kategória – sólisti speváci:

 

zlaté pásmo a postup:                      

Júlia Kocúrková, DFS Hviezdička, ZŠ Hviezdoslavova 1, Lipany

 

zlaté pásmo a návrh na postup:                                                                                                   

Nikola Kravcová, DFS Lipka, ZŠ Komenského 113, Lipany

 

zlaté pásmo:             

Kristína Jacková, DFS Hviezdička, Lipany

dueto  Branislav Blaško a Vladimír Murcko, DFS Lipka, Lipany

strieborné pásmo:

Natália Huňadyová, ZŠ s MŠ Brezovica

dueto  Júlia Kocúrková a Kristína Jacková, DFS Hviezdička, Lipany

Alexandra Timurová, DFS Hviezdička, Lipany

Daniela Urdová, DFS Sabiník, Sabinov

dueto  Dominika Gargalíková a Diana Chromjaková, DFS Sabiník, Sabinov

Patrícia Žihalová, DFS Sabiník, Sabinov

 

bronzové pásmo:

dueto  Alexandra Molnárová a Katarína Štefčáková, DFS Havrančatá, Ľutina

Samuel Semaník, DFS Hviezdička, Lipany

 

kategória – sólisti inštrumentalisti:

 

zlaté pásmo a postup:

Samuel Trojanovič, akordeón, ZUŠ Lipany

 

zlaté pásmo:

Mária Kaščáková, ZŠ s MŠ Brezovica

 

kategória – spevácke skupiny:

 

zlaté pásmo a postup:

Dievčenská spevácka skupina LIPKA, ZŠ Komenského 113, Lipany

 

strieborné pásmo:    

Chlapčenská spevácka skupina JAZIERKO, ZŠ s MŠ Rožkovany

Dievčenská spevácka skupina HVIEZDIČKA, ZŠ Hviezdoslavova 1, Lipany

Dievčenská spevácka skupina SABINÍK, MsKS Sabinov

 

bronzové pásmo:

Detská spevácka skupina HAVRANČATÁ, Obec  Ľutina

Dievčenská spevácka skupina JAZIERKO, ZŠ s MŠ Rožkovany              

Dievčenská spevácka skupina DUBOVIČANČEK, ZŠ Dubovica

Detská spevácka skupina BRIEZKA, ZŠ s MŠ Brezovica

 

V Ý S L E D K Y:  23. marca 2014 - Prešov (súbory pôsobiace v okrese Prešov )

 

kategória – sólisti speváci:

           

zlaté pásmo a postup:                      

Samuel Adam, DFS Lastovičky, ZŠ s MŠ Sedlice              

                                                                                             

zlaté pásmo a návrh na postup:

Dajana Novotná, DFS Šariš, ZUŠ M. Moyzesa, Prešov     

           

strieborné pásmo:

Klára Pavlíková, DFS Cengáčik, MŠ Bernolákova Prešov 

Kamila Ňachajová, DFS Čipečka, CZUŠ sv.Mikuláša PO 

Nikola Jurašeková, DFS Čipečka, CZUŠ sv.Mikuláša, PO 

 

bronzové pásmo:

Alexandra Senderáková, DFS Lastovičky, ZŠ s MŠ Sedlice

Jozef Homza, DFS Šariš, ZUŠ M.Moyzesa, Prešov            

Marek Karabinoš, DFS Klások, ZŠ s MŠ Svinia                 

Sofia Kolesárová, DFS Čipečka, CZUŠ sv.Mikuláša PO   

Sára Dlugošová, DFS Fijalečka, ZŠ Šrobárova Prešov       

 

kategória – spevácke skupiny:

 

zlaté pásmo a postup:

DSS POTVORKY ZO ŠROBÁRKY, ZŠ Šrobárova, PO 

 

zlaté pásmo:             

DSS LASTOVIČKY, ZŠ s MŠ Sedlice                                                     

 

strieborné pásmo:    

DSS ŠARIŠ, ZUŠ M.Moyzesa, Prešov                               

 

Kategória - ľudové hudby:

 

zlaté pásmo a postup:

DĽH ČIPEČKA,  CZUŠ sv. Mikuláša Prešov                    

 

zlaté pásmo a návrh na postup:

DĽH   FIJALEČKA, ZŠ Šrobárova, Prešov                                   

 

Krajská súťažná prehliadka detskej ľudovej hudby sa uskutoční 27. apríla 2014 v Kultúrnom dome v Raslaviciach.

 

Po ukončení oboch súťaží sa uskutočnil odborný rozborový seminár za účasti vedúcich speváckych skupín a členov odbornej komisie.

 

Spracoval: Mgr. Michal Kišeľák

metodik DJZ - ÚOČ PrešovPridaj komentár

Vypočujte si rádio pomocou Real playeru Vypočujte si rádio pomocou Winampu Vypočujte si rádio pomocou WMP Vypočujte si rádio pomocou Webového prehrávača Nalaďte si rádio

Janko Hraško Práve hrá:

LH Kuštárovci

AudioTrack 02

viac ... Nalaďte si televíziu

Naladte si Folklor TV