3
Nebíčko v papuľke Dedina roka 2015
JankoHrasko.sk • slovenský folklór • rádio • televízia
Katalóg slovenského folklóru  >  Knihy a publikácie  >  Slovenské ľudové tance
Slovenské ľudové tance

Ohodnoť článok hráškami


(0/10 hráškov, hlasovali 0 )

Tento profil pridal(a) ...

Jozef Halcin (:) Jožo)

:) Jožo Projekt JankoHrasko.sk pre mňa predstavuje spôsob ako vyjadriť úctu a obdiv tým, ktorí stáročia tvorili a tvoria skutočné hodnoty nášho národa. Práve preto milujem folklór a projekt JankoHrasko.sk. Folklór mi doslova chutí.

Slovenské ľudové tance

29. 05. 2011

Autor: Mária Mázorová
Cena: 19,05 EUR
Kategória: Ľudová kultúra, folklór
Vydavateľ: Slovenské pedagogické vydavateľstvo - Mladé letá, spol. s r. o.
Vydanie 1.
Rok vydania: 1990
ISBN: 80-08-00322-7
Počet strán: 383
Tvrdá väzba
Rozmery: 22 x 27 cm 

O knihe:

Knižnica, venujúca sa slovenskému ľudovému umeniu, zvlášť tanečnému folklóru a s ním súvisiacich iných druhov umenia, nie je rozsiahla. Publikácie, ktoré ju už roky tvoria, sú však o to vzácnejšie a trvalejšie. Najmä akési knižné piliere, dominantné publikácie z oboru, sú z pohľadu ich používateľov, nás, nenahraditeľnými pomôckami pri práci a štúdiu, pri spoznávaní ľudového umenia, pestrosti tanca a piesní na Slovensku. Medzi takého zaraďujeme pár skvostov, diel skutočných odborník, popredných folkloristov, etnografov, znalcov tanečného umenia a znalcov slovenského ľudového umenia ako takého. Cyril Zálešák svojím dielom Ľudové tance na Slovensku z roku 1964 stanovil akýsi systém pre budúcich tvorcov podobných publikácií, určil vzor a nie je bez zaujímavosti, že mnohí nasledujúci autori sa jeho dielom inšpirovali. Práve mnou rozoberaná publikácia, Slovenské ľudové tance autorov Márie Mázorovej a Klimenta Ondrejku, v mnohom odkazuje na svojich predchodcov, no nekladie si to za smerodajný základ. V čom je teda publikácia, takmer o tridsať rokov mladšia ako prvé, priekopnícke dielo Cyrila Zálešáka, iná a zaujímavejšia pre jej cieľovú skupinu? Už na prvý pohľad a rýchle prelistovanie je niekoľko otázok zodpovedaných. Kniha je pestrá vďaka množstvu fotografií, nezaťažuje čitateľa (či skôr používateľa, keďže ide o praktickú knihu) množstvom textu, skôr názorne ukazuje a snaží sa všetky získané informácie aplikovať do tanečnej praxe.

Spomínané dielo Slovenské ľudové tance je teda komplexná a systematická publikácia z oblasti slovenského tanečného folklóru a s ním úzko súvisiacich iných druhov ľudového umenia, ktoré sa spolu s tancom vyvíjali, vzájomne ovplyvňovali a často tvorili jednotný celok. Nie je náhoda, že dielo vzniklo na základe potrieb a požiadaviek všetkých tých, ktorí sa zaoberajú ľudovým tancom a ľudovým umením. Je obrazom minulosti, vypovedajúcim o tom, že slovenský ľudový tanec a ľudový tanec zostali v podstate klasickým umením, pretože ich typické prvky sa nachádzajú vo všetkých fázach vývoja a zachovali sa až do súčasnosti. Autori tiež zdôrazňujú, že aby naše národné kultúrne dedičstvo - tanec, hudba, piesne odev - zostalo pre súčasníkov i ďalšie generácie zachované v plnej kráse, odovzdávajú s vysoko odbornou znalosťou danej problematiky čitateľom svoje celoživotné poznatky a skúsenosti z výskumu a profesionálnej práce v ľudových súboroch. Dominantná časť knihy je venovaná konkrétnym tanečným oblastiam, venuje sa im podrobnejšie a z viacerých hľadísk. Ešte predtým však, celkom na úvode, autori oboznamujú čitateľa s danou problematikou, podávajú všeobecnú charakteristiku tanečného folklóru na Slovensku, rozdeľujú folklórne oblasti Slovenska, ktoré sú v podstate totožné s územný rozdelením žúp, no nie vždy a nie celkom. Menujú množstvo činiteľov, ktoré vplývali na utváranie hudobného a tanečného prejavu, až nakoniec ponúkajú stručný prehľad dvadsiatich folklórnych tanečných oblastí a výraznejších podoblastí Slovenska. V knihe predstavia zemplínsku, gemerskú a horehronskú, liptovskú a goralskú, podpoliansku, myjavskú, šarišskú, spišskú, nitriansku, tekovskú, oravskú, turčiansku, hontiansku, novohradskú, zvolenskú, trenčiansku, kysuckú, podunajskú a záhorácku oblasť. O každej z nich podávajú osobitý, rázovitý obraz, dôraz je kladený na polohu, osídlenie, prehľad známych tancov a popisy tancov, hudobný folklór a ľudový odev. Pri niektorých oblastiach, kde vznikli tie najsvojráznejšie slovenské tance, podávajú aj podrobné opisy tanečných motívov. Publikáciu robí jedinečnou a krajšou aj množstvo fotografií, ktoré dopĺňajú text a názorne zobrazujú prevedenia ľudového umenia. Kniha obsahuje až 388 čieno-bielych fotografií pohybových fáz tanečných motívov v podaní členov popredných súborov. Tie názorne ukazujú a dotvárajú zápisy jednotlivých tanečných krokov. Nevyhnutnou súčasťou je aj množstvo piesní a hudobných partitúr či folklórna mapa Slovenska. Farebnými i čierno-bielymi fotografiami sú vyobrazené aj ľudové odevy, choreografie folklórnych skupín, významných tanečníkov či hudobníkov v autentickom podaní.

Svojím obsahom, zrozumiteľnosťou a bohatou obrazovou prílohou je dielo určené tak obdivovateľom ľudového tanca ako aj pedagógom či mládeži pôsobiacej v umeleckých školách, folklórnych súboroch či skupinách po celom Slovensku. Ponúka odborné poznatky a skúsenosti, no nezachádza hlboko v svojej odbornosti, snaží sa priblížiť všetko také, aké jednoduché a krásne to ľudia za dlhé stáročia tvorili a pestovali. Svedčí o tom i kapitola Poznámky a vysvetlivky, nachádzajúca sa na úvode knihy. Tam autori vysvetľujú tie základné pojmy, s ktorými sa používatelia stretnú v knihe, a síce pojem folklór, vysvetľujú zápis piesní a rozbor hudobného folklóru. Vysvetľujú ako postupovali pri opise krojov a dominantná časť je venovaná zápisu tanečných motívov a tancov, ukážky základných postojov, polôh nôh či držania. To sú základy, na ktorých potom oblasť po oblasti, naprieč celým Slovenskom, autori názorne vystavajú celé Slovensko ako paletu tanečných folklórnych oblastí. Paletu pestrú a bohatú, plnú neznámych ľudových umelcov či interpretov, paletu uchovávajúcu a šíriacu tie najkrajšie klenoty slovenskej národnej ľudovej kultúry.

O autoroch: 

Za svoju podobu, v akej ju v roku 1991 vydalo Slovenské pedagogické nakladateľstvo, vďačí aj kolektívu tvorcov, ktorý viedla dvojica vzájomne sa dopĺňajúca, tvoriaca ideálny pár autorov pre populárnu publikáciu takéhoto typu. Mária Mázorová, jedná zo zakladateliek osvety slovenského ľudového tanca, dlhoročná tanečníčka, choreografka, popredná a skúsená znalkyňa slovenského tanečného umenia i piesní, vedúca detského folklórneho súboru Zornička či zakladateľka a dlhoročná umelecká vedúca folklórneho súboru Marína. Niekoľko rokov bola súčasťou výboru pripravujúceho najvýznamnejšie letné folklórne festivaly v Detve a vo Východnej, sama založila Medzinárodný detský folklórny festival v meste, kde aplikovala najviac zo svojich skúseností a dodnes aktívne pôsobí, vo Zvolene. Svojou odbornosťou, skúsenosťami z výskumov po celom Slovensku, vniesla do knihy odbornosť hodnú učebnice, akého si almanachu ľudového tanca na Slovensku.

Výborne jej sekundoval aj Kliment Ondrejka, popredný slovenský folklorista, etnograf a vedecký pracovník. Po krátkom pôsobení v Ústredí národopisných a tanečných ochotníckych súborov MS (1950 - 1951) ho prijali na Karlovu univerzitu v Prahe. V Prahe tancoval v Štátnom súbore ľudových piesní a tancov. Odtiaľ prestúpil do Bratislavy na Univerzitu Komenského (špecializácia národopis - dejepis) a tancoval v Lúčnici. V rokoch 1956 - 1959 pracoval v Osvetovom ústave v Bratislave, v rokoch 1959 - 2005 pôsobil v Ústave hudobnej vedy SAV v Bratislave. Špecializoval sa na tanečnú folkloristiku, venoval sa výskumu, zbieraniu a dokumentácii ľudových tancov, hier a zvykov. Rozsiahla a mnohostranná bola jeho spolupráca s ružomberským folklórnym súborom Liptov, no spolupracoval aj s ďalšími folklórnymi súbormi a skupinami i so SĽUK-om a je autorom desiatok tanečných a hrových choreografií. V rokoch 1970 - 1985 inicioval (spolu s Elenou Medveckou) zberateľské hnutie Ku prameňom krásy a poznania (detské riekanky, hry, zábavky, ľudové zvyky a výsledky vydal v 14 zväzkoch Deti deťom (Osvetový ústav, 1974 - 1990). Je dlhoročným spolupracovníkom Národného osvetového centra.

Bol členom programového štábu Folklórneho festivalu Východná (1994 - 1997 a 2000), autorom programov (1992, 1994, 1995, 1996 a 2000). Autor množstva publikácií, zbierok rozprávok a povestí (Poviestky spod piecky, 1977, Povesti a zvesti z dolín stredoslovenských, 1982, Čo rozprával sváko Vajda, 2000, Rozprávanie spod Salatína, 1972, 2003), štúdií a článkov. Z jeho bohatej publikačnej činnosti spomeňme: Horehronie, Hry horehronských detí I. - III., Tradičné hry detí a mládeže na Slovensku (1976), Tance a tanečná hudba, Deti deťom I. - XIV. (1974 - 1990), Názvoslovie slovenských ľudových tancov a iných. Je tiež autorom scenárov folklórnych programov pre televíziu, rozhlas a film a na folklórnych slávnostiach, festivaloch i podujatiach. Jeho zásluhou majú Sliače vari najpodrobnejšie spracované dejiny ľudovej kultúry. V roku 1999 mu generálny riaditeľ Národného osvetového centra udelil Medailu D. G. Licharda. V roku 2001 mu obec Sliače udelila čestné občianstvo. Kliment Ondrejka zomrel vo veku osemdesiatjeden rokov vo februári roku 2011.

Autor: Matúš Dávid

Súvisiace odkazy: 

 

 

Pridaj komentár

Vypočujte si rádio pomocou Real playeru Vypočujte si rádio pomocou Winampu Vypočujte si rádio pomocou WMP Vypočujte si rádio pomocou Webového prehrávača Nalaďte si rádio

Počúvate reláciu:

Klenotnica


Práve hrá:

LASCIAKOVA DARINA

Zahrajte mi tichúčko

viac ... Nalaďte si televíziu

Naladte si Folklor TV