3
Nebíčko v papuľke Dedina roka 2015
JankoHrasko.sk • slovenský folklór • rádio • televízia

Podmienky používania

Všeobecné pravidlá webu JankoHrasko.sk

Vitajte na internetovej stránke JankoHrasko.sk. Používaním tejto stránky súhlasíte s nižšie uvedenými pravidlami:

1. Príspevky musia byť v kontexte obsahu JankoHrasko.sk - tradičná ľudová kultúra Slovákov na Slovensku a v zahraničí.

2. Príspevky neslúžia k inzercii a na komerčné účely bez nášho predchádzajúceho písomného súhlasu.

3. V príspevkoch nepoužívajte VEĽKÉ PÍSMENÁ. Výnimkou sú začiatočné písmena viet, značky a skratky.

4. Ak kopírujete článok z iných stránok, vložte odkaz odkiaľ ste ho stiahli.

5. Ešte predtým ako začnete používať internetovú stránku, ste povinný/á prečítať si tieto pravidlá. Prvým použitím internetovej stránky totiž vyhlasujete, že ste si tieto pravidlá pozorne prečítal/a, súhlasíte s nimi bez výhrad, ste nimi viazaný/á, a zaväzujete sa dodržiavať ich, rovnako ako sa zaväzujete dodržiavať platné právo (Slovenskej republiky a štátu, v ktorom sa nachádzaš) a dobré mravy a zaväzujete sa, že nebudete v súvislosti s používaním internetovej stránky robiť žiadne úkony v rozpore s platným právom, dobrými mravmi a týmito pravidlami.

6. Pokiaľ s týmito pravidlami nesúhlasíte, nesmiete použiť internetovú stránku, a v prípade, ak ste už registrovaný/á, ste povinný/á požiadať nás o zrušenie registrácie.

7. Ak máte menej ako 18 rokov, čestne vyhlasujete, že súhlas s pravidlami a Vašim používaním internetovej stránky vyslovil Váš rodič alebo iný zákonný zástupca.

8. Tieto pravidlá týkajúce sa používania internetovej stránky sa spravujú právnym poriadkom Slovenskej republiky, pričom akýkoľvek spor či konanie súvisiace, týkajúce sa alebo vyplývajúce z používania internetovej stránky bude prebiehať na súde Slovenskej republiky nachádzajúcom sa v obvode nášho sídla.

9. Súhlasíte s tým, že Váš užívateľský účet, jeho obsah a všetky práva s ním spojené sú neprenosné, nededia sa a viažu sa výlučne na Vašu osobu.

10. Ak sa niektoré ustanovenia týchto pravidiel stanú alebo budú vyhlásené za neplatné alebo nevykonateľné, použije sa namiesto nich iná zodpovedajúca právna úprava podľa pôvodného zmyslu týchto ustanovení, pričom ostatné ustanovenia pravidiel zostávajú v platnosti a vykonateľné.

11. Tieto pravidlá môžu byť vyhotovené vo viacerých jazykových verziách s totožným obsahom, pričom rozhodujúcou verziou je slovenské znenie pravidiel.

12. Tieto pravidlá môžeme kedykoľvek zmeniť alebo doplniť bez toho, aby sme Vám to oznámili, nakoľko Vás nechceme obťažovať nevyžiadanou poštou. Je teda vo Vašom záujme, aby ste si ich z času na čas prečítal/a a ubezpečil/a sa o tom, že používate internetovú stránku v súlade s nimi, nakoľko ste týmito pravidlami viazaný/á a zaviazal/a ste sa akceptovať aj ich prípadné zmeny a doplnenia.

13. Zmena alebo doplnenie pravidiel na internetovej stránke, ku ktorým sa kedykoľvek dostanete pomocou odkazu na hlavnej stránke alebo pri registrácii, nadobúda účinnosť jej zverejnením. Vaše ďalšie používanie internetovej stránky po nadobudnutí účinnosti tejto zmeny alebo doplnenia považujeme za súhlas so zmenami a doplnením pravidiel. Ak so zmenou alebo doplnením nesúhlasíte, ste povinný/á ukončiť používanie internetovej stránky a ak ste registrovaný/á, požiadať nás o zrušenie registrácie.

14. Nemôžeme zaručiť legálnosť, pravdivosť, presnosť, kompletnosť, aktuálnosť, ani súlad Vašich príspevkov s pravidlami, a preto nenesieme žiadnu zodpovednosť za všetky Vaše príspevky na tejto internetovej stránke, ako aj všetky Vaše iné úkony s ňou súvisiace, voči ostatným.

15. Nakoľko nemôžeme zaručiť úplnú pravdivosť, aktuálnosť a presnosť obsahu uvedeného na tejto internetovej stránke, za jej obsah nezodpovedáme a rovnako nenesieme žiadnu zodpovednosť za akúkoľvek škodu či ujmu vyplývajúcu z Vašej alebo niekoho dôvery k tomuto obsahu alebo k príspevkom.

16. Váš príspevok je vyjadrením Vášho osobného názoru, nie nášho názoru a je Vašim konaním, preto ste zaň priamo a výlučne osobne zodpovedný/á len Vy sám/sama. Použitím internetovej stránky súhlasíte a zaväzujete sa, že v prípade, ak nám v dôsledku Vášho príspevku vznikne akákoľvek škoda alebo ujma, v celom rozsahu nás odškodníte, a to bez ohľadu na jej výšku a na to, či ste konal/a úmyselne alebo z nedbanlivosti, či ste škodu spôsobil/a Vy sám/sama, alebo v spolupráci s ostatnými a pod.

17. Nenesieme žiadnu zodpovednosť za akúkoľvek škodu či ujmu, ktorá by Vám alebo ostatným mohla byť spôsobená v súvislosti s používaním tejto internetovej stránky alebo službou.

18. Nenesieme žiadnu zodpovednosť za prípadný chýbajúci obsah Vašich príspevkov alebo za chýbajúci príspevok samotný.

19. Nenesieme žiadnu zodpovednosť za nepretržitú funkčnosť, bezchybnú činnosť a zabezpečenie služieb, ani za prípadné prerušenie alebo skončenie poskytovania služieb na akúkoľvek dobu alebo navždy, pričom to môžeme urobiť kedykoľvek s okamžitou účinnosťou, bez uvedenia dôvodu, a to i bez oznámenia.

20. Vyhradzujeme si právo sledovať a kontrolovať všetky príspevky, aby bol zabezpečený ich súlad s platným právom a pravidlami a právo meniť ich, odstraňovať, ak to bude potrebné, na čo nám dávate plnú moc, aby sme tak urobili na základe nášho výlučného rozhodnutia alebo v prípadoch uvedených v pravidlách, a to aj bez toho, aby sme to oznámili Vám alebo ostatným.

21. Hoci sme stanovili tieto pravidlá pre Vaše správanie a príspevky, nie je od nás možné požadovať, aby sme kontrolovali všetky Vaše príspevky, či sú v súlade s pravidlami (hoci na to máme právo), preto nezodpovedáme ani za ich obsah a súlad s pravidlami.

22. Rovnako tak nie je možné, aby sme z technických a personálnych dôvodov pri obrovskom množstve príspevkov odpovedali na všetky Vaše otázky, žiadosti, sťažnosti a pod. týkajúce sa príspevkov, internetovej stránky alebo služby.

23. Súhlasíte s tým, že sme oprávnení archivovať kópie akýchkoľvek Vašich príspevkov, a zabezpečiť, aby obsah internetovej stránky a príspevky (alebo ich časti) nemohli byť predmetom rôznych vyhľadávacích programov na internete (napr. google a pod.).

24. Sme oprávnení upozorniť Vás v prípade porušenia alebo hrozby porušenia týchto pravidiel, alebo platného práva, a zasahovať v takýchto prípadoch do príspevkov medzi Vami a ostatnými (okrem iného napr. zmazaním príspevku a/alebo zablokovaním diskusného fóra, jeho časti, zrušením Registrácie a pod.).

25. Rešpektujeme duševné vlastníctvo a iné práva ostatných a žiadame Vás, aby ste robil/a to isté.

26. Nenesieme žiadnu zodpovednosť za obsah príspevkov, teda nezodpovedáme ani za prípadné porušovanie autorských práv, práv duševného vlastníctva ani iných práv prostredníctvom príspevkov na internetovej stránke. Keďže máme záujem na súlade príspevkov a obsahu internetovej stránky s platným právom, súhlasíte a zaväzujete sa, že:

a. nebudete v príspevkoch uverejňovať žiadny obsah chránený autorským zákonom alebo inými právnymi predpismi chrániacimi práva duševného vlastníctva a iné práva, bez predchádzajúceho súhlasu vlastníka/držiteľa práv chránených týmito predpismi,

b. budete rešpektovať autorské práva, práva duševného vlastníctva a iné práva ostatných, a nebudete v príspevkoch uverejňovať žiadny obsah v rozpore s autorským zákonom alebo inými právnymi predpismi chrániacimi práva duševného vlastníctva a iné práva,

c. nebudete odstraňovať informácie o autorských právach, ochranných známkach alebo o iných právach obsiahnuté na Internetovej stránke,

d. nebudete v príspevkoch uverejňovať žiadny obsah v rozpore s platným právom.

27. Nemáme možnosť kontrolovať súlad vecí, ktoré sú obsahom Vášho príspevku, s platným právom, preto nenesieme žiadnu zodpovednosť za veci (napr. ich vady, protiprávny pôvod a pod.), ktoré sú obsahom príspevkov, ktoré slúžia výlučne na výmenu kontaktných údajov medzi Vami a ostatnými.

28. Pre účely týchto podmienok sa pod pojmom príspevok rozumie každý údaj pridaný Vami na túto internetovú stránku, vrátene článkov, obrázkov, videí, komentárov, inzerátov alebo inzercie.

Používanie akéhokoľvek obsahu internetovej stránky a príspevkov na nej uverejnených, je povolené len na osobné účely. Akákoľvek dispozícia s nimi (používanie, uverejnenie, kopírovanie a pod.) na iný účel je bez nášho predchádzajúceho písomného súhlasu výslovne zakázaná.

Posledná revízia: 11.1.2012

Vypočujte si rádio pomocou Real playeru Vypočujte si rádio pomocou Winampu Vypočujte si rádio pomocou WMP Vypočujte si rádio pomocou Webového prehrávača Nalaďte si rádio

Janko Hraško Práve hrá:

Anka Poracova

A okolo Levoci; Budu hrac

viac ... Nalaďte si televíziu

Naladte si Folklor TV